Egy „modellalkotó” nőtörténeti kötet

2017. október 26-án ismét könyvbemutatónak adott otthont az ELTE BTK Kari Tanácsterme. Ezúttal Papp Barbara és Sipos Balázs frissen megjelent munkájával, a Modern, diplomás nő a Horthy-korban című könyvvel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A kötet címlapja

A kötetet kiadó Napvilág Kiadó nevében Dr. Schneider Márta köszöntötte a megjelenteket. Az ügyvezető igazgató örömét fejezte ki, amiért egy újabb, igényes kötettel gazdagodott a kiadó portfóliója. Azt is hangsúlyozta, hogy céljuk továbbra is az, hogy a minőségi kéziratokból kiadványok születhessenek, illetve megjelenési lehetőséget biztosítsanak a fiatal kutatóknak.

Schneider Márta

A könyvről Fábri Anna beszélt  részleteiben. Előre bocsátotta, hogy kettős szerepben olvasta a művet, egyrészt mint „művelt laikus”, másrészt mint szakember, hiszen egyetemi kurzusain foglalkozott a kötetben megjelenő egyes aspektusokkal. Véleménye szerint számos tekintetben újdonságot jelent a kiadvány, és remélhetőleg vitát fog generálni, nem csak a korszakkal foglalkozó szakemberek körében.

Fábri Anna

Bevezetője után hangsúlyozta, hogy a kötet igencsak változatos, egyes fejezetek időnként mintaszerűek, koherensek és lezártnak tekinthetők önmagukban is (mint például a nők oktatásával foglalkozó IV. fejezet). Ugyanakkor a nyitófejezet (A nőtörténet korszakai a 19–20. századi Magyarországon) az egész kutatás szempontjából lényeges kérdéseket feszeget. A fejezet két jellemző megközelítést vázol fel, a normatívot és a nem normatívot. A szerzőpáros – Max Weber nyomán haladva – az utóbbi, a „megértő nőtörténetírás” mellett érvel, azaz nem kérik számon a nőellenességet a korábbi korszakokon, mivel nem csak a feminista értelmezés révén fogható meg a múlt.

Fábri kitért a korabeli médiareprezentációjával foglalkozó fejezetre, amely sok kérdést felvet, de nem lehet átfogó, összefoglaló jellegű, mivel a kötet „modellalkotó”. A diplomás nőket célzó Magyar Női Szemle című lap külön fejezetet kapott, amely nem egy kitekintő – bár ilyen is akadt a könyvben –, hanem immanens része a szövegnek. Ebben a szerzők azt tárták fel, hogy hogyan beszélnek magukról a nők, mi érdekelte őket, illetve milyen képet közvetítettek magukról.

A legzártabb résznek Fábri a VIII. fejezetet tartotta, amely Dr. Magyary Zoltánné Dr. Techert Margit életét dolgozza fel. A Magyar Női Szemle szerkesztőjének biográfiája különösen értékes része a munkának. Bár a kötet rengeteg példát hoz fel, a „művelt laikus” szempontjából több hasonló portréra lenne igény.

Az előadó természetesen megfogalmazta a hiányérzeteit is. Ezek közül elsőként azt emelte ki, hogy a kötet permanensnek tekinti a korszakot a nőkérdés szempontjából, de az kevésbé jelenik meg, hogy a megelőző korszakban elismertté vált, karriert építő nőknek milyen befolyása volt a Horthy-érában. Példaként Ritoók Emma neve merült fel, aki „nem a modern nő” mintája, ugyanakkor Kornis Gyulával szemben – aki a Napkelet 1925. januári és februári számában cikkeket közölt Nők az egyetemen címmel – közösséget vállalt a diplomás nők helyzetén javító állásponttal. Az is kérdéses maradt, hogy a két csoportot hogyan integrálta a Magyar Női Szemle. Fábri ezek után személyes élményét osztotta meg a közönséggel. Felidézte, hogy tanárai közt akadtak olyanok, akik a Horthy-korszakban szocializálódtak. Szerinte őket és a korábbi generációt egyfajta sajátos mentalitás, a minőség és a személyes teljesítmény iránti igény kapcsolta össze, amelynek olyan morális felszólítások jelentették az alapját, mint például „a nők legyenek jobbak a férfiaknál” stb. Hasonlóan termékenyítő lenne, ha egy-egy egyesület, szűkebb folyamat bemutatásra kerülne, annál is inkább mivel „az oral historyról lekéstünk”. Az ilyesfajta, részletgazdag szövegek támogatnák a könyvet, és ugyan ez igaz a korábbi korszakok nőtörténeti irodalmára is.

Sipos Balázs

Fábri méltatása után a szerzők kaptak szót. Elsőként Sipos Balázs, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék habilitált docense, a Nőtörténeti Kutatóközpont vezetője mesélte el a könyv keletkezéstörténetét, majd röviden reagált Fábri felvetésére. Szerinte is fontos a kontinuitás vizsgálata, amelyre vonatkozóan személyes forrásokat be lehet gyűjteni még. Papp Barbara, az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék tudományos munkatársa elsősorban arról beszélt, hogy hogyan bontakozott ki a kutatása, illetve milyen módon távolodott el s tért vissza újra és újra a nőtörténethez.

Papp Barbara

A következő kérdés a folytatásra vonatkozott. Sipos hangsúlyozta, hogy most konkrét kutatásokat igyekeztek összefüggő elbeszéléssé alakítani, azaz kontextust teremteni a kutatások köré. Ez a folyamat is megmutatta, hogy rengeteg a nehézség, például az is aprólékos munka volt, hogy összeállítsák azok „telefonkönyvét”, akiknek a történetét fel kellene dolgozni, mivel sokan szem elől vesztek az idők során. Szerinte a hatékonyság növeléséért intézményesíteni kellene a kutatást, így kiterjeszthető volna, mivel a felmerülő feladatokat egy-két ember nem tudja ellátni. A történészek közt akadnak olyanok, akik előremutató eredményeket értek el, őket, illetve a doktoranduszokat kellene kutatócsoporttá szervezni. Ennek előfeltétele, hogy elfogadtassák a témát.

A kötet bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy a nagyközönség és a szakma felfigyeljen a nők történetével kapcsolatos elemzésekre, a bemutató sikere legalábbis jó előjelnek tekinthető. Aki pedig jobban elmerülne a nőtörténeti témákban, az a Magyar Tudomány Ünnepén látogasson el a „Keresd a nőt!” című rendezvényre, amelyet az ELTE Nőtörténeti Kutatóközpontja szervez az egyetemen.

Fekete Bálint

Ezt olvastad?

Az Eötvös József Collegium Történész műhelye 2018. március 1–2. között immáron negyedik alkalommal rendezte meg hagyományosnak tekinthető éves műhelykonferenciáját, a