A Jagellók Magyarországa francia szemmel – Könyvismertetés

Oszd meg másokkal is:

Lapozó

Györkös Attilának, a Debreceni Egyetem francia-magyar kapcsolatokkal foglalkozó középkorász docensének 2016-ban megjelent Reneszánsz utazás című könyve II. Ulászló magyar király jegyesének, Candale-i Annának – a francia szakirodalomban Foix-i Anna – az 1502-es Franciaországból Észak-Itálián át Magyarországra történő utazásáról szól. A kötet az MTA–DE „Magyarország a középkori Európában” Lendület program keretén belül látott napvilágot.

Az utazás eseményeit a leendő magyar királyné kíséretébe tartozó Pierre Choque herold vetette papírra. Az útleírást első alkalommal 1861-ben Antoine Le Roux de Lincy a Bibliothèque de l’Ecole des Chartes lapjain publikálta a párizsi Bibliothèque nationale de France-ban őrzött kézirat alapján. Majd a francia nyelvű forrásközléstől függetlenül Marczali Henrik adta közre az anyagot 1877-ben a Történelmi Tárban. Végül – előbbi alapján – 1891-ben Szamota István jelentette meg töredékesen Choque munkáját.

Jelen kiadást Györkös Attila azért tartotta szükségesnek, mert úgy vélte, hogy a korábbi három forráskiadás már nem felelt meg napjaink modern forrásközlési elveinek. Véleményét azzal indokolta, hogy Le Roux de Lincy munkája az átírási hibák mellett nem tudott mit kezdeni a szöveg magyar vonatkozásaival, Marczali kiadását pontatlan, a Szamota-féle fordításról pedig azt tartotta, hogy csak a kuriózumokra koncentrált. Györkös arra is felhívta a figyelmet, hogy a hazai történetírás nem fordított kellő figyelmet Choque másik itáliai ismertetésére, ami ugyancsak sok magyar vonatkozással bír. Az újbóli kiadást viszont leginkább az tette szükségessé, hogy Györkös Attila megtalálta a kézirat illusztrációkkal ellátott változatát Londonban a British Library anyagában. A Pierre Choque művéből őrzött változat bár töredékes, de sok újdonsággal szolgál, ami elengedhetetlenné tette a Reneszánsz utazás című könyv kiadását.

A kötet a bevezetést, a mellékleteket stb. nem számolva két fő részre tagozódik. A mű első felében I. rész – Elemzés (11–88. oldal) a szerző öt fejezetben foglalkozik a történész perspektívájából Pierre Choque kéziratával, s a mű történeti hátterének az elemzésével. E fejezetek során az olvasó megismerkedhet a kézirati hagyománnyal, amely tulajdonképpen a mű múltjának bemutatásáról és a londoni változat felfedezése miatti újbóli kiadás szükségességéről szól.

A második fejezet a Candale-i Anna és II. Ulászló közti házasság diplomáciai hátterét, és annak kapcsán a korabeli Európa politikai viszonyrendszerét világítja meg, betekintést adva a kor diplomáciájának működésébe.

A harmadik és negyedik fejezetek magát az utazást örökítik meg attól kezdve, hogy velencei területre ért a magyar király jegyese és kísérete. Végül az első részt az eredményekkel és a kutatási perspektívákkal foglalkozó fejezet zárja.

A kötet második része, vagyis az ún. szövegkiadás és fordítás első (azaz a kötet hatodik) fejezete foglakozik röviden a szövegkiadás alapelveivel, majd a hetedik-kilencedik fejezetekben francia és magyar nyelven történik meg a Pierre Choque által írt útleírás közreadása.

Choque munkája számos érdekességet tartalmaz: kirajzolódik belőle, hogy milyen Magyarország- és magyarságképe volt a franciáknak, vagyis inkább a nyugat-európaiaknak a 16. század elején; hogy a francia herold mit is gondolt eleinkről, arra álljon itt pár sor munkájából:

„A magyar királyság elég nagy és alacsony fekvésű ország, jó borokat és búzát termesztenek itt. A királyság hatalma három részre oszlik: az első a királyé, a nemességé és a szabad városoké; a második a főpapoké, a harmadik a hercegeké, grófoké és báróké. Mindannyiuk kötelessége vazallusaik száma szerint katonát állítani, nevezetesen egy lovast húsz lakos után. A magyarok csak a földműveléshez és szőlőtermesztéshez értenek, s vidám emberek. A kézművesek idegen származásúak, külföldről jövő németek, itáliaiak vagy más nemzetiségűek. A királynak nincs nagy jövedelme a rendes adókból, de minden évben rendkívüli adót vet ki az egész királyságra, nevezetesen egy dukátot portánként, s legalább háromszázezer porta van az országban. A magyarok ezt a rendkívüli adót dicának nevezik. Ha a király komolyabb háborút vezetne a törökök ellen, portánként három vagy négy dukátot is beszedhetne, ahogy azt Mátyás király tette korábban. Az a szokásuk, hogy amikor a király személyesen vonul a törökök ellen, minden fegyverforgató személy önként vele tart. Ezt a nemzetet félik legjobban a törökök, mert jó és merész harcosok. Hozzászoktak ahhoz, hogy három-négy hónapot a mezőn, ágy nélkül, mindössze sátorban töltsenek, amit mindenki, legyen az herceg avagy báró, magával hordoz, ahogyan Corvin [János] hercegnél láttuk utazásunk során. A királyságnak több alávetett tartománya van, Horvátország, Szlavónia, a dalmát királyság és Erdély. A királyságban szabad városok, arany- és ezüstbányák vannak. A magyar lovak igen jók (…)”

A szerző ír még Buda váráról, Mátyás Corvináiról és több más érdekességről is. Összességében elmondható, hogy egy igen értékes és hasznos olvasmány, amely számos adalékkal gazdagítja a magyar történelemről meglévő tudásunkat. Ezért mindenképpen hasznos volt az újbóli kiadás, amelynek végén az olvasó a már említett illusztrációkkal is megismerkedhet.

Az összességében kiváló kötettel kapcsolatban csak három apró – nem kimondottan kritikai – észrevételünk volna. Először is túlzott tapintatosságnak tartjuk, hogy II. Ulászló cseh-magyar királyként van definiálva rögtön a mű elején. Ez szerintünk szükségtelen, annál is inkább, mert több olyan oklevél található a Magyar Nemzeti Levéltár online DL-DF adatbázisában amelyekben pont fordítva említik a korabeli iratok a király uralkodói címeit.

A másik észrevételünk szintén egy apróság a 7. oldal utolsó bekezdésével kapcsolatban. Lehet, hogy a Bibliothèque national de France honlapján ma még megtalálható az a végül kihagyott 112 velencei címerábrázolás és ezért nem okoz ez idő szerint gondot a kimaradásuk a kötetből, de nem biztos, hogy mindig elérhető lesz a weben a vonatkozó anyag. (A forrásról készült fotók a megjelenés óta felkerültek a kutatócsoport forrás-adatbázisába: Memoria Hungariae – a szerk.)

A harmadik észrevétel inkább e sorok írójának a vesszőparipája. Úgy véljük, hogy még egy forráskiadvány esetén is megoldható, hogy – főleg, ha ilyen szép illusztrációk állnak rendelkezésre – az egész könyvben és ne csak a végén, mellékesen a mellékletben legyenek publikálva az egykorú ábrázolások. Véleményünk szerint ez sokat javított volna e szakmailag kifogástalan mű megjelenésén, amelyet bátran merünk ajánlani nemcsak a szakmai közönségnek, hanem a történelem iránt érdeklődő olvasóközönségnek is!

Cseh Valentin

A kötet adatai: Györkös Attila: Reneszánsz utazás. Anna királyné 1502-es fogadtatásának ünnepségei Észak-Itáliában és Magyarországon. Attraktor, Máriabesnyő, 2016. (Scriptores rerum Hungaricarum 9.) 218. pp.

Ezt olvastad?

Mint előző cikkünkből kiderült, hosszas előkészületek után II. Mehmed csapatai április elején érkeztek meg Konstantinápoly falai alá, ezzel kezdetét vette
Támogasson minket