Mohács a történelemben és hagyományokban

Nemzeti emlékezetünk egyik legtöbbet citált eseménye a mohácsi csatavesztés, melyben az útókor a középkori Magyar Királyság sírba szállását látja. Ennek következtében a mohácsi csatát nem csak a történészek körében övezi nagy érdeklődés. Így a csata 490. évfordulóján is több tudományos program várta az érdeklődőket.

Eme emlékév zárásának is tekinthető a 2016. december 17-én Mohácson megtartott tudományos konferencia, ami a csatát, valamint annak előzményeit és utóéletét kívánta különböző szempontokból, eddig nem, vagy csak kevésbé kutatott források alapján bemutatni.

A vendégeket a szervezők nevében Cserdi Áron, Mohács város alpolgármestere, Lőrincz Árpád, Sátorhely polgármestere, Mohácsi Bugarszki Norbert, a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke, továbbá Nagy Kálmán, a Mohácsi Török–Magyar Baráti Társaság vezetője köszöntötte, majd Galambos István, a Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület elnöke nyitotta meg a konferenciát.

Az előadók közül Őze Sándor (intézetvezető, PPKE BTK Történettudományi Intézet) lépett először a pódiumra, és a Mohács-mítosz kialakulását ismertette különös tekintettel Horváth Mihály, Szekfű Gyula, Mód Aladár és Molnár Erik munkásságán keresztül, bemutatva, hogy a XIX. század közepétől kezdve a XX. század végig hogyan változott a csata – és vele a későközépkori Magyar Királyság – megítélése.

Végh Ferenc (adjunktus, PTE) Perjés Géza actio radius-elméletét a szulejmáni naplók segítségével vizsgálta. Bemutatta az 1521 és 1566 közötti Magyarországra vezetett török hadjáratok legfontosabb logisztikai jellemzőit. Külön felhívva a figyelmet a török hadsereg nagyfokú mozgékonyságára, és az egyre gyorsuló menetsebességére, amivel az Isztambul-Belgrád távot 40-50 nap alatt is meg tudták tenni. Ennek a legszebb példája az 1541-es hadjárat volt, ahol a török sereg azért sietett végig a Balkánon, hogy mielőbb felmenthesse a császári csapatok által szorongatott Budát.

Négyesi Lajos (alezredes, docens NKE) előadásában a mohácsi csatát megelőző napok eseményeinek pontos rekonstruálásával egy igen izgalmas hipotézist mutatott be, mely szerint a szokványos módon külön vonuló ruméliai és anatóliai seregrész Tomori Pál kalocsai érsek előretolt csapatai által a ruméliaiakra mért csapás következtében egyesült. Ennek ellenére Tomori annak a tudtában indíthatta meg a támadást, hogy a szultáni hadsereg még két külön seregtesttel mozog, így csak az egyikükkel vállal majd a mohácsi síkon csatát.

Ezt követően Baltavári Tamás (a Történelmi Animációs Egyesület elnöke) a rohamosan fejlődő informatikai megoldásokat – például a tömegszimulációkat – kiaknázva a mohácsi ütközet számítógépes modellezési lehetőségeit mutatta be.

Az első szekció zárásaként a konferencia ötletgazdája és egyik szervezője, Haramza Márk (a PPKE BTK doktorandusza) írott és képi források bevonásával a számszeríjak készítését és működését, valamint az évszázadokon átívelő fejlődését mutatta be, többek közt egy a Thiele Ádámmal együtt készített reneszánsz fegyverreplika segítségével. Kitért arra, hogy a számszeríjak lassú működésük következtében – a barokk korra már lassan eltűntek a hadászatból, és használatuk a vadászatra, valamint a sportra szűkült le, ahol máig is használatban vannak.

Az ebédszünetet követően Orsós Júlia (a PTE doktorandája, az MNL OL segédlevéltárosa) Joszéf ha-Kohén Magyarország Franciaország és a török Oszmán ház királyainak krónikája című, a XVI. század második felében keletkezett művét kontextualizálta kortárs források segítségével. Többek közt Ha-Kohén Mohács-ábrázolását vetette össze Brodarics István Igaz leírásával illetve felhívta a hallgatóság figyelmét a mindezidáig kevésbé ismert krónikák forrásértékére és hasznosítási lehetőségeikre.

Őt követően Kanász Viktor (a PPKE BTK Egyháztörténeti Kutatócsoportjának tud. segédmunkatársa, az MNL OL segédlevéltárosa) a Vatikáni Titkos Levéltárban őrzött, Fráter György meggyilkolása miatti kivizsgálás iratanyagát ismertetve mutatta be a Geronimo Martinengo által elkezdett, és Zaccaria Delfino pápai bécsi nuncius által befejezett vizsgálat menetét. Ezen túl kitért arra, hogy az eljárás során felvett tanúvallomások és összegyűjtött levelek hogyan tudják bővíteni a Mohács utáni évtizedekről, különösképpen az 1540–1550-es évekről alkotott tudásunkat.

Ferkov Jakab (a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatója) a hódoltság utáni Mohácsnak és környékének etnikai és az ezzel szoros kapcsolatban álló vallási változásait, s leginkább a német és délszláv betelepülés folyamatát ábrázolta egészen a XIX. század elejéig, külön foglalkozva Batthyány Ádám bólyi, Savolyai Jenő bellyei, és a pécsi püspöki uradalommal. Végezetül Galambos István tárta fel a közönség előtt Horthy Miklós 1926-os mohácsi beszédének lehetséges külpolitikai okait, hatását, valamint a jugoszláv, török és nyugat-európai sajtóvisszhangját.

Az előadások után a hallgatóság részéről több kérdés is felmerült, példának okáért Kanizsai Dorottya szerepe a halottak eltemetésében, valamint a mohácsi tömegsírok megtalálása, és a további régészeti kutatások nehézségei. Ezt követően a hallgatóság megtekinthette a Történelmi Animációs Társaságnak a mohácsi csatáról készült kisfilmjét. Beesteledett mire ezt követően a Mohácsi Emlékparkba értünk, ahol gyertya- és mécsesfény mellett jártuk be a tömegsírok fölött lévő emlékhelyet, majd díszvacsora zárta az estét. A másnapra is maradók Sátorhely polgármesterének – nem csak a disznótoros reggelire kiterjedő – vendégszeretetét élvezhették, majd vasárnap megtekinthették többek közt a mohácsi fogadalmi templomot, a környék egyetlen megmaradt, a Csele patak partján álló malmát. Ferkov Jakab vezetésével a Kanizsai Dorottya Múzeum igen gazdag néprajzi és történelmi gyűjteményével, s ezen keresztül Mohács és a sokácok, valamint egyéb magyarországi nemzetiségek történetével is megismerkedtünk.

Összességében elmondható, hogy a nagy helyi érdeklődés mellett megtartott konferencia elérte a célját, és új adatokkal, megközelítési lehetőségekkel és narratívákkal gazdagította a mohácsi csatáról szóló diskurzust, amit a remélhetőleg hamarosan megjelenő tanulmánykötet a szakma és az érdeklődők szélesebb köre számára is elérhetővé tesz.

Kanász Viktor

 

Ezt olvastad?

Cikkemben azt kívánom röviden bemutatni, miként hoztunk létre 2023 tavaszán egy 32 fős, 10. évfolyamos gimnáziumi osztállyal egy alapvetően papír
Támogasson minket