A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására – felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, a SZAB Néprajzi Munkabizottsága, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, valamint a Meritum Kulturális és Művelődési Közhasznú Egyesület A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására címmel konferenciát rendez 2015. november 26-27. között.

Az első világháború eseményei nemcsak az európai hatalmi viszonyokat és az államhatárokat változtatták meg gyökeresen, hanem jelentékeny hatást gyakoroltak a mindennapokra is, hiszen alapvetően átformálták a korábbi kapcsolathálókat, és új kihívások elé állították a közösségeket. A háborút olyan átmenetként szemléljük, amely a modernitás egyes folyamatait felerősítette, új jelenségeket hozott felszínre, vagy a változásoknak új irányokat szabott. A háború egyúttal krízishelyzet is volt, amely új válaszok és modellek keresésére ösztönözte a társadalmat, több nemzedéken át, működő modelleket kérdőjelezett meg. A konferencia mindezidáig kevéssé vizsgált problémakörök feltárására törekszik, amivel jelentős mértékben hozzájárulhat a korszak mélyreható megismeréséhez. A tudományos ülésszakra elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik különböző területeken végzett kutatásaik során szembesültek az első világháború által okozott gazdasági-társadalmi és kulturális változásokkal.

Tervezett témák:

1. A világháború és az írásbeliség: háborús levelek, naplók stb.

2. A világháború és a vallási élet: vallási toposzok a propagandában, ünnepek és hitélet a harctéren, szakrális és szimbolikus terek kialakítása a harctéren, háborús imakönyvek, aprónyomtatványok, kisszentképek, ünnepi üdvözlőlapok, harangrekvirálások hatása, valamint a háború okozta társadalmi változások felekezeti lecsapódásai.

3. A világháború és az emberi élet fordulói: házasságkötések, halotti szokások, gyász.

4. A világháború hatása a paraszti és polgári életmódra: a nők szerepének megváltozása, hadi foglyok a paraszti gazdaságokban, föld- és telekparcellázások hatása a birtokviszonyokra és a településfejlődésre (pl: hadirokkantak és hadiözvegyek által kialakított tanyasorok, városrészek), patriotizmus és filantrópia a háborúban.

5. Az első világháború és a vizuális kultúra – hazafiság és önkép: a fényképkészítés alkalmainak változása, emléklapok, képeslapok vizuális elemzése, emléklapok, metszetek, színes nyomatok beilleszkedése a lakáskultúrába.

6. Az első világháború emlékezetének szekuláris és felekezeti adaptációi: emléktárgyak, emlékművek, megemlékezési rítusok; a hőskultusz megítélésének és tartalmainak változása, az első világháború tárgyainak muzealizációja (múzeumi és magángyűjtemények); múzeumi kiállítások az 1920-as évektől napjainkig.

A jelzett témakörben az egyes tanulmányok témája szabadon választható. Körlevelünk inkább útbaigazító írás kíván lenni csak, semmint a témát minden szempontból kimerítő kötelező keret.

A konferencia nyitott a különböző műhelyek, intézetek kutatói és intézményi kereteken kívül tevékenykedők előtt egyaránt.

A konferencia szervezői forrásfeltárásra épülő alapmunkákat várnak. Egyaránt helyet kívánnak biztosítani a kultúrtörténet, a mentalitástörténet, művészettörténet, az egyháztörténet, a lelkiségtörténet, a néprajz, a történeti és kulturális antropológia területéhez kötődő írásoknak.

Formai követelmények:

A vizsgált témát, módszereit és bemutatandó eredményeit áttekintő 20 soros rezümé, melynek beküldési határideje 2015. július 31. A 2015. november 26-27. között esedékes szegedi konferencia keretében tartandó előadás ideje 20 perc, azt követő 10 perc vitával. A szervezők fenntartják a jogot, hogy nagyszámú jelentkező esetén, az előadókat a beküldött rezümék alapján válasszák ki. A szervezők egyedül egyetemi szálláshely foglalásában tudnak segíteni, a résztvevők elszállásolás, ellátása önköltségi alapon történik. Jelentkezni a mellékelt űrlapon lehet.

Az elhangzott előadásokból a szervezők konferenciakötet megjelentetését tervezik.

Elérhetőség: dr. Mód László, SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Egyetem u. 2., 6722 Szeged, e-mail: modlaci@gmail.com, és dr. Glässer Norbert, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Egyetem u. 2., 6722 Szeged, e-mail: norbertglaesser@gmail.com.

Ezt olvastad?

A Felvidék 1918/19-es csehszlovák megszállásával már sokat foglalkozott a magyar történeti szakirodalom, ezen munkák középpontjában azonban az eseménytörténet áll. Simon
Támogasson minket