Merre tovább történelemmel? | Egyetemi felvételi körkép 2022

A 2018-as felvételi időszakban jelent meg az Újkor.hu-n egy cikk a történelem-képzés magyarországi helyzetéről. Reméljük a cikk sokaknak segített dönteni a képzést illetőleg, illetve segített az egyetem-választásban. 2020-ban a koronavírus járvány hatására aztán új helyzet állt elő, amihez az intézményeknek is alkalmazkodni kellett. Ennek, illetve a 2018-as felvételi óta eltelt négy év hatására úgy gondoltuk újra megkérdezzük az egyetemeket, milyen hatással volt a képzésre a COVID-19 okozta pandémia, illetve attól függetlenül mi változott a képzésükben.

Történelem képzések változásai

Mielőtt még rátérnénk az egyes egyetemek válaszaira, érdemes általánosságban is beszélni a képzéseket érintő – esetleges – változásokról.

A 2018-as felvételi cikk óta a képzés rendje nem változott a történelem BA, MA és doktori szinteken. A BA képzés továbbra is 6 féléves, az MA 4, a doktori pedig 4+4 féléves rendszerben folyik a hazai egyetemeken. A BA és az MA képzés továbbra is egymásra épülő képzésként működik: míg első az alapokat biztosítja azok számára, akiket érdekel a kutatói pálya, addig az MA képzés kereteiben a hallgatók specializálódhatnak témára, korszakra való tekintettel, s felkészülhetnek a doktori képzésre. Természetesen a történelem BA képzés nem csak a történelem MA szak felé nyitja meg az utat, számos más bölcsészeti terület fogad jelentkezőket történelem BA diplomával MA képzésre – erről érdemes tájékozódni az egyetemen felvételi előtt. Ezen felül érdemes megjegyezni, hogy a különböző egyetemek történelem szakjai kompatibilisek egymással, így lehetséges más egyetemen folytatni a magasabb szintű (MA vagy doktori) tanulmányokat, attól függetlenül, hogy a korábbi képzést hol végezte a hallgató.

Az osztatlan, kétszakos tanárképzés rendje – szemben a BA és MA képzéssel – azonban megváltozott 2018 óta: ennek időtartamát 6 évről 5 évre csökkentették, az idén felvételizők már az új tanterv szerint kezdhetik meg képzésüket. Emellett a történelem MA diplomát szerzők számára lehetőség van egy úgynevezett rövidciklusú (2 félév) tanárképzésben részt venni, s megszerezni a történelem tanári diplomát.

Az egyes egyetemeken induló képzésekről részletesen a felvi.hu-n tájékozódhatnak az érdeklődők.

Merre tovább történelemmel?

Sokakban merül fel a kérdés, hogy a történelem diploma nem jó semmire, ha az ember nem kutatói pályára készül. Ezt a közkeletű tévképzetet érdemes cáfolni.

A történelem BA vagy MA diplomát szerző hallgatók számos területen helyezkedhetnek el a civil életben – gyakorlatilag nyitva áll előttük minden olyan állás, ami nem specifikus diplomát követel. Ilyen lehet gyakorlatilag a sajtótól a közszférán át az egyes multinacionális cégek különböző pozícióiig bármi. Emellett a történelem MA diplomával lehetőség van elhelyezkedni levéltáraknál, könyvtáraknál is.

Természetesen a történelem tanári diplomával is lehetőség van más pozíciók betöltésére, nem csak a tanári pálya áll nyitva a végzett hallgatók számára

Változások és koronavírus

A következőkben a magyarországi, történelem képzést folytató egyetemek intézetvezetőinek válaszait olvashatjátok arról, hogy mi változott az elmúlt négy évben az egyetemen a képzéskínálatban, illetve, hogy hogyan hatott a koronavírus járvány az egyetemükön folyó képzésre.

A DE BTK épülete. Forrás: Facebook.com

Debreceni Egyetem

Kérdéseinkre a DE BTK Történelmi Intézetének igazgatója, Barta Róbert válaszolt.

A tavalyi évtől (2021) BA képzésen elindítottuk a hadtörténeti specializációt, amelyre számottevő érdeklődés mutatkozott (11 fővel indult). Emellett a második évébe lépett a nemzetközi tanulmányok alapszakos BA képzésünk (évfolyamonként 25 fő), ahol a kurzusok mintegy felét a Történelmi Intézet oktatói adják. A történelem osztatlan tanárszakon (történelem OMA) lévő hallgatói létszámunk a bölcsészkaron az egyik legnagyobb (évfolyamonként változó: 95 és 65 fő között mozog). Ez a létszám azonban, hasonlóan más tanárszakokhoz évek óta csökkenő trendet mutat, amelynek megítélésem szerint a fő oka a tanári pálya rendkívül alacsony anyagi megbecsültsége és csökkenő társadalmi presztízse.”

A koronavírus járvány okozta változásokról:

Az egyetemünkön és karunkon folyó online oktatás (belső e-learning rendszer) technikai szempontból jól működött/működik, oktatóink viszonylag gyorsan elsajátították az ehhez szükséges ismereteket. Az online kurzusokkal kapcsolatos írásbeli és szóbeli ellenőrzés és számonkérés azonban számos alkalommal kevésbé bizonyult hatékonynak, mint a személyes jelenléti számonkérés, vizsgáztatás. Az online oktatás során elért hallgatói tanulmányi eredmények általában jobbak, mint a jelenléti oktatás esetében, ami nyilván összefügg azzal, hogy a hallgatóknak több lehetőségük van segítséget, segédanyagokat igénybe venni. Annak ellenére, hogy az online oktatás kényelmi szempontból vonzó, az oktatói és hallgatói visszajelzésekből megállapítható, hogy az online oktatás jelenleg nem képes teljes mértékben pótolni a jelenléti oktatást.”

Az ELTE BTK épülete. Forrás: Facebook.com

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kérdéseinkre az ELTE BTK Történeti Intézetének igazgatóhelyettese, Körmendi Tamás válaszolt:

Olyan átfogó és komplex ismeretanyag átadására törekszünk, amelynek birtokában diákjaink átlátják és értelmezni tudják a történeti folyamatokat. Ennél is fontosabb azonban, hogy egyedülállóan alapos módszertani képzéssel hallgatóinkat képessé tesszük arra, hogy önálló kutatásokat végezzenek — ekképpen ne elhiggyék a történelmet, hanem feltárják, megismerjék és megértsék. Az ELTE Történeti Intézete biztosítja Magyarországon a legszélesebb órakínálatot a történelem szakos hallgatók számára. (…) A történelem alapszakos hallgatók az ELTE-n minor szakot is az ország legnagyobb bölcsészettudományi karának kínálatából választhatnak, emellett az ELTE Történeti Intézetében már BA-szinten is lehet a történelem szak specializációjaként történeti muzeológiát, ill. levéltártant hallgatni, amivel akár a mesterképzésre sokkal jobb esélyekkel felvételiznek a hallgatóink, akár már az alapszak elvégzése után szakterületen (múzeumban vagy levéltárban) tudnak elhelyezkedni. Muzeológiát és levéltártant a hazai felsőoktatásban csakis az ELTE tanít, így ennek a két közgyűjteményi szakágnak az utánpótlását meghatározó mértékben mi biztosítjuk. Intézetünk ezen felül külön specializációt indít történelem szakos hallgatók számára a visegrádi országok történetéről is — ezt a történészek mellett a diplomácia iránt érdeklődőknek is örömmel ajánljuk.”

Az EKE épülete. Forrás: uni-eszterhazy.hu

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Kérdéseinkre az EKE Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Pap József válaszolt.

Intézetünk képzéseit alapvetően két irányvonalra lehet felfűzni: egyrészt tanárképzést folytatunk a közoktatási rendszer teljes vertikumát átfogóan (4+1 és 5+1 éves osztatlan tanárképzés, illetve választható műveltségterület a tanítóképzésben), másrészt pedig diszciplináris vonalon (BA, MA) találkozhatnak velünk a hallgatók. Ez a két képzési vonal végül a Történelemtudományi Doktori Iskolában egyesül, ahová mindkét irányból várjuk a jelentkezőket.

A fentiek közül, speciális jellege miatt, a történelem MA képzésünket szeretném egy kicsit bővebben is bemutatni. Magyarországon ugyanis jelen pillanatban egyedül nálunk van lehetőség arra, hogy történeti informatika specializációval MA szintű oklevelet szerezzenek a hallgatók. A képzésünk tantárgyi hálóját úgy alakítottuk ki, hogy abban a történelmi témák mellett, azokkal szoros összefüggésben hangsúlyt fektettünk a szakma műveléséhez szükséges digitális kompetenciák elsajátítására is. A képzés diszciplináris alapját a társadalomtörténet adja, amelyen belül kora újkori és 19–20. századi specializációk közül választhatnak a jelentkezők. A kifejezetten szakmai jellegű tárgyak historiográfiai és forrásismereti kurzusokat, különböző társadalmi csoportok történetét és bizonyos társadalomtörténeti problémákat tematikusan feldolgozó kurzusokat, valamint kutatásmódszertani jellegű kurzusokat foglalnak magukban. A képzésben megjelenő informatikai tárgyak segítségével a hallgatók képessé válnak arra, hogy a saját kutatási témájukhoz kapcsolódóan önállóan adatokat gyűjtsenek, azokat hatékonyan tárolják és kezeljék, manipulálják, elemezzék, vizuálisan ábrázolják. Emellett ismerjék és használni tudják az ehhez szükséges szoftveres megoldásokat. A tanegységek listája és a kurzusok rövid ismertetése megtalálható a képzés saját honlapján.

Intézetünk viszonylag kis mérete ellenére oktatóink között olyan országosan is ismert és elismert nevek találhatók, mint Romsics Ignác, Rainer M. János, Valuch Tibor. Nem tömegképzést folytatunk, ebből fakadóan lehetőség kínálkozik a hallgatóinkkal való közvetlenebb viszony kiépítésére, a személyre szabott tutorálásra.”

A KRE BTK Reviczky utcai épülete. Forrás: kre.hu

Károli Gáspár Református Egyetem

Kérdéseinkre a KRE Történettudományi Intézetének  egyetemi tanára, az osztatlan tanárképzés szakfelelőse, Nagy Mariann válaszolt.

Az MA képzésünk 2022-ben még az eddig meghirdetett specializációkkal indul, 2023-tól azonban változásokat tervezünk, hogy a jelenleginél is gyakorlat orientáltabb legyen, azaz a közgyűjtemények növekvő létszám igényét ki tudjuk elégíteni olyan történész végzettségű szakemberekkel, akik mind az írott, mind a tárgyi kultúrában otthonosan mozognak. Ezt kiválóan támogatja a széles körű, formálisan is rendezett intézményi kapcsolatrendszerünk levéltárakkal, múzeumokkal és könyvtárakkal, amely már jelenlegi képzésünkben is jó szolgálatot tesz. Minderről részletesen majd ősszel tudunk beszámolni.

Az osztatlan tanárképzés kkk-jának rendelete nemrég módosult, így először a Tanárképző Központ alakítja ki az elméleti és gyakorlati kurzusok hálótervet, az egyes szakok, így a történelem is azután kezdi meg a munkát. A képzés összességében 5 éves lesz, az összefüggő gyakorlat az elmúlt évek egy éve helyett fél évre szorítkozik.”

Milyen hatással volt a koronavírus járvány a képzésre?

A kezdeti nehézségek után sikerrel vettük a mindannyiunk számára eddig ismeretlen online oktatási és vizsgáztatási formákat. Volt oktató, aki szabad térbe helyezte a kurzusát, és „sétáló szemináriumot” hirdetett, amelynek keretében a leendő történelemtanárok „idegenvezetésekkel” mélyítették el tudásukat és szereztek közvetlen tapasztalatot az „élménytanulás”-ról.”

A KJF budapesti épülete. Forrás: nyolcezer.hu

Kodolányi János Egyetem

Kérdéseinkre a KJE Történelem Tanszékének tanszékvezetője, Simándi Irén válaszolt.

2018-ban az intézményt Egyetemi rangra emelték, 2019 óta az egyetemen önálló Történelem Tanszék működik.

Az egyetemen nappalis, levelezős és távoktatás formában is elvégezhető a történelem szak.

Nappalis hallgatóink tanulmányaik kezdetétől az elméleti tanulmányok mellett évközi szakmai gyakorlatot végeznek stratégiai partnereinknél. A gyakorlati ismeretek, módszerek, technikák elsajátítása mellett kiscsoportos foglalkozások keretében ismerkedhetsz meg a hazai és nemzetközi tudományos műhelyek működésével, rendezvényeivel, a magyarországi közgyűjtemények, levéltárak (pl. Magyar Országos Levéltár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest Főváros Levéltára) múzeumok (pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum) könyvtárak (pl. Országgyűlési Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár) mindennapjaival. Emellett a szakon különleges ismeretkörökbe vezetjük be a hallgatókat: családfakutatás, történelmi hagyományőrzés, helytörténetírás is szerepel a speciális tantárgyak körében.

2022-ben pedig a Történelem Tanszék szakirányú továbbképzési szakként indítja a „Digitális helytörténetírás” című kurzust. A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platformszerű alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére.”

Milyen hatással volt a koronavírus járvány a képzésre?

A főiskolán/egyetemen több mint 15 éve, a levelezős és távoktatásos képzés online formában történt, ezért 2020. március 11-e után nem volt gond az oktatás teljes online átállítása. Az oktatók és a hallgatók az egyetem informatikusainak segítségével gyorsan elsajátították és használják ma is a Microsoft Teams verziót.”

Az ME központi épülete. Forrás: uni-miskolc.hu

Miskolci Egyetem

Kérdéseinkre az ME Történettudományi Intézetének egyetemi tanársegédje, Rada János válaszolt.

Ami változatlan: továbbra is várjuk mind alap- és mester-, mind pedig osztatlan képzésen a történelmet tanulni vágyókat. Utóbbi, vagyis az osztatlan képzés esetében – a jogszabályi változásoknak megfelelően – természetesen szeptembertől Miskolcon is egy megújult szak fog indulni: egységesen ötéves lesz a képzés.

Mesterképzésen változás továbbá, hogy a hadtörténet, a kora újkori és újkori magyar történelem, illetve a gazdaság- és társadalomtörténet specializáció mellett immár művelődéstörténetet is választhatnak a hallgatók.”

Milyen hatással volt a koronavírus járvány a képzésre?

Az online oktatás Miskolcon felgyorsította a tananyagok digitalizálásának folyamatát. Ez természetesen előzőleg is haladt, azonban a súlyos járványhullámok idején, amikor sajnos a könyvtárak is bezártak, a digitalizálás halaszthatatlan feladattá vált. Úgy látjuk, hogy a fiatalabb generációk egyébként is igénylik, hogy a fontosabb tananyagokhoz, oktatási segédanyagokhoz könnyen és gyorsan, online is hozzáférjenek.

Mindemellett azt tapasztaltuk, hogy a képzőhelytől távol élő levelezős hallgatók egy része a kötelező foglalkozásokon túl további segítséget és konzultációt is igényelne, azonban – mivel ők zömmel főállásban dolgoznak egyetemi tanulmányaik mellett – Miskolcra nehezen tudnak eljutni. Az ő esetükben az online konzultációk a jelenléti oktatás idején is jó lehetőséget teremtenek.”

A PPKE BTK épülete. Forrás: btk.ppke.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kérdéseinkre a PPKE Történettudományi Intézet intézetvezetője, Őze Sándor válaszolt.

2020-tól a Közép-Európa tanulmányokkal új mesterképzési szak indult. Célunk olyan szakemberek képzése, akik megszerzett térspecifikus ismereteik birtokában képesek a közép-európai térséghez kapcsolódó külpolitikai, gazdasági elemzői, kutatói, képviseleti, kultúrák közötti közvetítői, kultúrdiplomáciai és szervezői feladatok ellátására a tudományos életben, a sajtóban, a diplomácia területén, a vállalati munkában, kisebbségi szervezetekben és különböző kulturális közösségekben. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A négy féléves angol nyelvű képzés során lehetőségük van a hallgatóknak lengyel nyelvet tanulni, valamint a Varsói Egyetemmel való együttműködésnek köszönhetően egy szemesztert a lengyel fővárosban tanulhatnak.

A Közép-Európa és az örmény tanulmányok MA mellett immár történelem alap- és mesterszakon is elindult angol nyelvű képzésünk, amelyekre a külföldi hallgatókat is szeretettel várjuk.”

A PTE BTK Rókus utcai épülete. Forrás: Facebook.com

Pécsi Tudományegyetem

Kérdéseinkre a PTE Történeti Intézet intézetvezetője, Vitári Zsolt válaszolt.

Képzésünkben nem válik szét szervezetileg az egyetemes és a magyar történelem oktatása és kutatása külön magyar és egyetemes történeti tanszékekre, ezáltal pedig integráltan valósul meg a magyar és az európai, illetve a világfolyamatok bemutatása. A kollégák többsége saját korszakában mind egyetemes, mind magyar történeti kurzusokat kínál. Már évtizedek óta nagy hangsúlyt helyezünk a Kárpát-medence népeinek és vallásainak történetére. Az alapszakos és a mesterszakos képzés több lehetőséget biztosít a forrásközpontú, tudományosabb képzésre. A történelemtanári képzésben módszertani innovációk sokaságával nyújtunk korszerű és alkalmazható tudást. A tanárképzést két szakmódszertanos kolléga is segíti, akik hosszú közép- és általános iskolai tanári gyakorlattal is rendelkeznek.”

Milyen hatással volt a koronavírus járvány a képzésre?

A koronavírus járvány az utóbbi években jelentősen megnehezítette, hátráltatta a felsőoktatást. Mind a tanárok, mind a diákok szinte egyöntetűen a jelenléti oktatás mellett teszik le a voksukat, hiszen az egyetemi képzések inspiráló interkaktivitása elsősorban így biztosítható. Ennek ellenére a kényszer hatására megismerkedhettünk a távolléti oktatást kiszolgáló platformokkal, bővült a technikai eszköztárunk, így a nehézségekből olyan erényt kovácsolhattunk, melyek munkákat a pandémia remélhetőleg mielőbbi lecsengése után is segíteni tudják majd. Elsősorban a levelezős képzésre jellemző, hogy a jelenléti és távolléti forma együttes alkalmazása eredményes és a hallgatók számára előnyt hordozó fejlődést jelent.”

Az SZTE BTK épülete. Forrás: arts.u-szeged.hu

Szegedi Tudományegyetem

Kérdéseinkre az SZTE Történeti Intézet intézetvezetője, Szántó Richárd válaszolt.

A szak és szakiránykínálatban nem történt változás az intézményben, továbbra is indul a történelemtanár képzés, annyi változás történt, hogy a képzés egységesen öt éves lesz, azok számára, akik 2022 szeptemberében kezdik tanulmányikat. Ez a változás a járványtól független, de azzal egy időben történik. Továbbra is indul a történelem hároméves alapképzés, és a történelem kétéves mesterképzés. Szintén lehet jelentkezni a történelem mester szakon végzetteknek az egy éves történelemtanár képzésre, amelynek keretében a tanári mesterségre kapnak felkészítést.

2022 szeptemberében elegendő jelentkező esetén (15 fő), indulni fog a történelem alapképzés levelező formában. Erre a képzésre is most januárban lehet először jelentkezni.”

A koronavírus járvány hatása a képzésre:

A koronavírus járvány legfontosabb következménye az online oktatás és vizsgáztatás bevezetése volt. Ezt az oktatási formát a járvány előtt az oktatók többsége nem alkalmazta, mert az oktatás tantermi jelenléti formában zajlott. A járvány hatására kellett kidolgozni az online oktatás módszereit. Az előadások és szemináriumok online változata, a tananyag digitális rögzítése, a vizsgakérdések digitalizálása a legfontosabb változások.”

Lengyel Ádám

Ezt olvastad?

Lassan véget ér a 2022-es év, és vele az Újkor.hu kilencedik évfolyama is. Portálunk az évet köszönetnyilvánítással, és az immár
Támogasson minket