A Szent Domonkos Rend jubileuma

A Szent Domonkos Rend 2015 novembere és 2017 januárja között ünnepelte nyolcszáz éves évfordulóját, mellyel kapcsolatban számos, a rend történetével foglalkozó megemlékezés és konferencia szerveződött.

A teljesség igénye nélkül ilyen volt 2015. szeptember 18-án Kunszentmártonban a „Szent Domonkos Rend és a kunok”; 2016. május 20-án Debrecenben a „Domonkos szentek és szent helyek”; 2016. november 2-3-án Székesfehérváron „Az első 300 év Magyarországon és Európában”, majd november 4-én Budapesten az ezt követő második rész, „A 800 éves Domonkos Rend Magyarországon”. A konferenciáknak ugyan (egyelőre) vége, de az ott elhangzott előadások és új kutatási eredmények bővítve, illő kiadásban is megjelentek. Így négy új kiadvánnyal ismerkedhetett meg, aki ellátogatott 2017. december 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem budapesti, Szentkirályi utcai épületének dísztermébe a délután 15 órakor kezdődő könyvbemutatóra.

Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

A könyvbemutatót a Villő Énekegyüttes tagjai és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatói, név szerint Horváti Kata, Papp Ágnes, Szabó Ágnes és Vakler Anna által énekelt két Mária-antifóna nyitotta meg.  Ezután Barna Gábor röviden köszöntötte a hallgatóságot a házigazda Szent István Tudományos Akadémia, valamint a társrendező Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet, illetve a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény nevében.

Bejczi Tibor Domonkos-rendi szerzetes is köszöntötte az egybegyűlteket, majd elmondta, hálát érez, hogy a rend a mai napig megmaradt. A nyolcszáz éves jubileum számára az elmélyülés évét is jelentette, melynek része a múlttal való szembenézés, és kifejtette, hogy a megfelelő szolgálathoz elengedhetetlen a történelmi háttérismeret. Így a tavaly megrendezett konferenciák és az idén megjelent kötetek a rend lelkiségéhez is kapcsolódnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jubileum 2021-ben folytatódik, amikor Szent Domonkos halálának és a rend magyarországi provinciaalapításának nyolcszázadik évfordulójára emlékezhetünk.

Sarbak Gábor, a Szent István Tudományos Akadémia másodelnöke örömtelinek nevezte azt az együttműködést, ami az Akadémia, a rend és Székesfehérvár városa, vagyis a konferenciát megrendező szereplők között létrejött, és ami nélkül a kötetek sem jelenhettek volna meg.  Véleménye szerint a történelmi igazság (veritas) megismerésének és továbbadásának (predicare) célját – mely a Domonkos-rend címerében is kifejezésre jut – a bemutatott könyvek hasznosan és üdvösen szolgálják.

Csurgai Horváth József, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója szintén köszönetét fejezte ki a konferencia (melynek nemzetközi jellegét is hangsúlyozta) megszervezéséért, különösen Zsoldos Attilának, valamint az ott előadóknak és a kötet megjelentetőinek.

Ezután a könyvek bemutatása következett. Elsőként Molnár Antal ismertette a Domonkos-rend középkori történetének fejezeteit körüljáró konferenciakötetet.  Elöljáróban elmondta, kevés olyan téma van ma Magyarországon a történetírásban, mely jelentősebb fejlődésen ment volna keresztül az elmúlt huszonöt évben, mint a szerzetességtörténet, ebben pedig többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művelődéstörténeti Műhelyének gondozásában megjelent kiadványok Európában szinte példátlan áttekintést nyújtanak az érdeklődőnek. Hozzátette azonban, hogy a kisebb rendek és a premontreiek történetét illetően még nem teljes a gyűjtemény.

Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

A Domonkos-renddel foglalkozó magyar történetírás első jelei korán, már a 17. század elején megmutatkoztak, és ennek a hosszú hagyománynak legújabb fejezete az új kötet, melyet kezében tarthat az olvasó. A kötetben tizenhat tanulmány kapott helyet, melyeket Molnár Antal kategóriák szerint csoportosított és elemzett, így hat tanulmány az általános rendtörténettel, három a domonkos írásbeliséggel, hét pedig hagiográfiával és a középkori domonkos irodalommal foglalkozik. Molnár Antal az így csoportosított tanulmányok szerinti sorrendben haladva mutatta be a kötetet, majd tanulságként levonta, hogy bár a szerzőket tekintve továbbra is jelen van a rendi belső indíttatás, a korábbi példáktól eltérően immár nem elsősorban helytörténeti jellegű munkákat olvashatunk (melyek gyakran nélkülözik a problémaközpontúságot és a nemzetközileg való elhelyezést), hanem problémák mentén vizsgáló és nemzetközi összehasonlítást kiemelten kezelő tanulmányokkal találkozhatunk. Mint elmondta, a kötet ebből a szempontból kivételnek számít, és véleménye szerint kötelező lenne a szerzetesrendek vizsgálatakor a nemzetközi összevetés, hiszen már jellegüknél fogva is nemzetközi közösségeknek minősülnek. A komparatív, összehasonlító módszer így ezen a területen valóban létjogosultságú. Végül összefoglalóan elmondta, hogy a bemutatott kötet és az azt megelőző konferencia, illetve kutatások lehetnek a garanciái annak, hogy a magyar medievisztika és egyháztörténetírás a nemzetközi történetírással folyamatos párbeszéddel tudja végezni feladatait.

Koltai András a már említett konferencia Budapesten tartott második részének előadásaiból készített tanulmányokat tartalmazó kötetét mutatta be. A Barna Gábor és Zágorhidi Czigány Balázs által szerkesztett kötet témáját tekintve a Domonkos-rend történetéhez a középkor végétől a 20. századig tartalmaz tanulmányokat. Az ismertetett 12 tanulmány egy része már kiérlelt kutatás eredménye, melyek szerzői régóta foglalkoznak témájukkal, egy másik része pedig Koltai szerint deziderátum, vagyis egyfajta felkiáltójel arra vonatkozóan, hol vannak még elmaradások, illetve mit lenne még célszerű megvizsgálni a jövőben. Ebből a szempontból több archontológiai és prozopográfiai gyűjtés is szerepel a könyvben, melyek egy nagyobb kutatás előzetes részei, és bepillantást engednek a további lehetőségekbe. A tanulmányok egyenkénti bemutatása után Koltai egyfajta helyzetjelentésnek is minősítette a kötetet, mely által a még folyamatban lévő kutatások állapotába is be lehet tekinteni.

Végül Forgács Hajnalka két további konferenciakötetet ismertetett. Elsőként a Domonkos-rend és a kunok történetéről szóló nyolv tanulmányt tartalmazó kötetet, mely a 2015-ben Kunszentmártonban tartott konferencia eredménye, majd pedig a debreceni, 2016-ban tartott Domonkos-rend jubileumát ünneplő konferencián elhangzott szintén nyolc előadást tartalmazó kötetet mutatta be. Előbbit különösen színvonalas tanulmánykötetnek tartja, melyben az eddigi kutatások jó összegzésével és fontos új eredményekkel találkozhat az érdeklődő, utóbbit pedig könnyen érthető nyelvezete miatt ajánlja a szélesebb nagyközönség számára is.

Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

Zárszavában Barna Gábor örömtelinek nevezte, hogy a mindig feltűnő, ismert szerzők mellett a kötetekben fiatalabb kutatók nevei is felbukkannak, illetve megemlítette a Domonkos-rendi nővérek konferenciáit és kiadványait, valamint egy hódmezővásárhelyi konferenciát is, amelyek bár a bemutatón nem szerepeltek, de ezeket is figyelemre méltónak találja. Méltatta még a különböző intézmények közötti együttműködést, mely a kötetek megjelenését lehetővé tette.

Végül Zágorhidi Czigány Balázs a rendtörténeti munkákkal kapcsolatban kiemelte: Szent Domonkos és Magyarország között a kapcsolat rendkívül szoros. Szent Domonkos személyes ügyének tartotta a magyar tartomány megalapítását, éppen ezért az eddigi konferenciák mintegy előkészítésnek tekinthetők a 2021-ben tartandó, egyrészt Szent Domonkos halálának, másrészt a magyar provincia megalapításának 800 éves évfordulójára.

Porubszky Ádám

A bemutatott kötetek az említésük sorrendjében:

Csurgai Horváth József (szerk.): Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban. Székesfehérvár (Alba Civitas Történeti Alapítvány) 2017.

Barna Gábor–Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A 800 éves domonkos rend Magyarországon. A középkori provincia felbomlásától a közelmúltig. (Magyar Domonkos Rendtörténet 2.) Budapest–Vasvár (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény) 2017.

Barna Gábor–Deme Ágnes (szerk.): A Szent Domonkos Rend és a kunok. (MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport. A vallási Kultúrakutatás Könyvei 22.; Várostörténeti és Néprajzi Tanulmányok 6.) Szeged 2016.

Kálny Beatrix (szerk.): Domonkos szentek és szent helyek. (Hereditas Graeco-Latinitatis 5.) Debrecen (Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék) 2017.

Ezt olvastad?

Az Expertturn projekt háromnapos prágai konferenciája huszonhárom előadásban tárgyalta a szakértők szerepét a huszadik századi Európában. A Cseh Tudományos Akadémia
Támogasson minket