Féja Géza és a Márciusi Front

1937. március 15-én a Nemzeti Múzeum kertjében összegyűlt mintegy ötezer fős tömeg előtt a népiekhez tartozó – akkor 24 esztendős – Kovács Imre ismertette a Horthy-rendszerrel szemben megfogalmazott követeléseket. A pontok közül négy Magyarország demokratizálásával, hat gazdasági és szociális kérdésekkel, egy pedig az oktatás kérdésével foglalkozott. Az utolsó – kül- és nemzetpolitikai vonatkozású – 12. pont így hangzott:

„Magyar revíziót: a Duna-völgyi népek számára a hova tartozandóság kérdésébe az önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A pánszláv és pángermán imperialista törekvésekkel szemben a Duna-völgyi öncélúság és konföderáció gondolatának megvalósítását.” (Magyarországi pártprogramok 1919-1944. Szerk.: Gergely Jenő-Glatz Ferenc-Pölöskei Ferenc. Bp., Kossuth, 1991. 418–419.)

Ha a Kovács Imréhez hasonlóan a magyar népi mozgalomhoz tartozó Féja Géza (1900-1978) ez évi külpolitikai tartalmú írásait vizsgáljuk, kijelenthető, hogy 1937-ben a Hivatás című írást és egy Magyar Útban megjelent interjút nem számítva nem találkozunk a Viharsarok szerzője tollából származó külpolitikai vonatkozású írással.  Ennek magyarázata egyfelől az, hogy Féja figyelmét teljes mértékben leköti a március 10-én megjelent Viharsarok című műve miatt kitört botrány. Az éles társadalomkritikájú irodalmi szociográfia az Alsó-Tiszavidék földjét és népének kilátástalan helyzetét mutatja be. Könyvéért nemzetgyalázás címén perbe fogja a hatalom, majd elítélik, tanári állásából elbocsátják. Másfelől a Viharsarok megjelenése után öt nappal később nyilvánosságra lépett Márciusi Front egyik vezetőjeként a szervezési teendők miatt is alig marad ideje külpolitikai tárgyú írásokra.

Féjának a magyar népi mozgalmon belül betöltött központi szerepére, valamint ezévi elfoglaltságának okaira is utalnak Zolnay László sorai:

Az 1937-es év őszén (…) egy vacsorán találkoztam először Féja Gézával. (…) Amennyire emlékezem, Féja agyonhajszoltan, egy vidéki bírósági tárgyalásról jövet csöppent ide. Ekkor már javában tombolt a vihar, amelyet a Viharsarok-kal kavart fel. Műve az akkori társadalomnak az Achilles-sarkát sértette meg. Koncentrikus támadás indult ellene. Az a rokonszenv, amely Féja iránt bennem áradt, mélységes volt. Hiszen éreztem, talpazatát rázta meg a trianoni Magyarország agyaglábú törpéjének. Azt a bázist, amelyet az eddigi jelszavak – 1918/19 forradalmaira és Trianonra kenvén minden bajunkat – elkendőztek. Hiszen kegyetlen szociális víszonyainknak a nagybirtok- s a vékonyrétegű monopolkapitalistarendszer volt az oka. S ekkor Féja valóban profetikus jelenség volt! Vele s általa alakult ki az a szociográfusi iskola, amelynek azután falukutató írók lettek a követői. Ez az út vezet el a Márciusi Fronthoz. Féja hamarosan összeházasodott Supka Magdolnával. Otthonukban, ahová engem is meg-meghívtak, újra s újra találkoztam Erdei Ferenccel, Szabó Zoltánnal, a Márciusi Frontnak számomra legjelentősebbnek tűnő két alakjával.  De – Féja hívására – eljártam a Márciusi Frontnak a Centrál kávéházban tartott megbeszéléseire is. Itt megismertem a kör minden tagját. (…) Féja Gézával mentem a Kelet Népe szerkesztőségének – a Pannonia szálló éttermében tartott – egy-két összejövetelére is. Ekkor és itt ismertem meg Móricz Zsigmondot és Németh Lászlót. (…) A Márciusi Frontnak (…) mint pártoktól független „erkölcsi testületnek” sokkal mélyebb volt a hatása, mint ami a felszínen látszott. Hiszen eszméihez kapcsolódtak a Felvidék (Szlovákia) „új arcú magyarjai”, irodalmunk legjobbjai meg a fiatal pesti és vidéki értelmiség java is.” (Zolnay László: Hírünk és hamvunk. Budapest, Magvető, 1986. 152-154. Idézi: Féja Géza: Márciusi Front – Írások, dokumentumok és emlékezések. Szerk.: Féja Endre. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2003. 220–221.)

E tanulmánynak nem célja természetesen a Márciusi Front előzményeinek, történetének bemutatása és értékelése, a téma alapos szakirodalmi feldolgozottsága nem is indokolja ezt. Mivel azonban Féja aktív szervezője volt a mozgalomnak, s a mozgalom közvetlen előzményeként számontartott Márciusi Fiatalok csoportosulás megszervezése is az ő nevéhez kötődik, ezért az e tárgykörhöz kapcsolódó külpolitikai jellegű vonatkozások elemzését nem kerülhettük meg. A Márciusi Front előzményeként megemlítendő, hogy 1931. március 15-én Féja az Előörsben Márciusi pontok címmel megjelentetett egy írást, melyben hét pontba szedte követeléseit. Az ötödik, egyetlen külpolitikai vonatkozású pontban a nyugati orientáció fontosságát meg nem kérdőjelezve sürgeti a fiatalokat, hogy Kelet-Európa felé is nyissanak. A kelet-európai népek „szellemi kincseinek közös kicserélése” céljából három javaslatot fogalmazott meg:

  1. követeljen a fiatalság nyelvtanfolyamokat, melyeken a kelet-európai nyelveket tanítják;
  2. küldjön diákcsoportokat a kelet-európai országokba is;
  3. támogassa teljes erejével azokat a lapokat és folyóiratakat, melyek ezt az új orientációt építik. A javaslatok Németh László első kelet-európai összefogást sürgető írásai előtt esztendővel jelentek meg.

A Márciusi Front zászlóbontása előtt öt esztendővel már létezett rövid ideig egy hasonló kezdeményezés, amelynek Márciusi Fiatalok volt a neve. Simándy Pál említi a Bajcsy-Zsilinszky Endréről írott visszaemlékezésében, hogy 1932-ben Féja közölte vele, szeretné közös táborba szervezni a haladó szellemű fiatal értelmiséget és ebben a munkában rá is számít. A terv megvalósult, 1932. március 20-án Bajcsy-Zsilinszky Előörsében megjelent a Mit akarnak a Márciusi Fiatalok? című kiáltvány. Féja és még tizenöt alapító a ‘48-as hagyományt követve 12 pontba gyűjtötték követeléseiket. A szabadságjogok és a földreform követelése mellett már ott találjuk a „dunavölgyi népek testvériségéről” szóló pontot is. Az 1934 elejére megszűnő, Féja vezette mozgalom vitaesteket és szemináriumokat szervezett a Szabadság c. hetilap szerkesztőségében. A „március” tehát már a Márciusi Front megalakulása előtt is bekerült egy népi társulás nevébe.

A szerző korábbi cikkét lásd Féja Géza életrajzáról: A publicista Féja Géza

Féja Géza (Déri Múzeum/MaNDA)

Ezerkilencszázharminchét

1937-re a népi irodalom révén egyre többekben – elsősorban fiatal értelmiségiekben – tudatosultak az országban uralkodó szociális állapotok. A népi irodalom növekvő népszerűsége cselekvésre sarkallta a fővárosi Centrál Kávéházban rendszeresen találkozó írókat. 1937 elején szerdánként délután 5 órakor a következő írók voltak jelen a Centrál Kávéházi eszmecseréken: Féja Géza, Illyés Gyula, Kodolányi János, Kovács Imre, Sárközi György, Sinka István, Erdei Ferenc, Erdélyi József és Zilahy Lajos. Március 15-e közeledtével az írók eldöntötték, hogy a népi mozgalomnak nevet adjanak, s a ‘48-as forradalom közelgő évfordulója alkalmasnak látszott arra, hogy a szervezet zászlót bontson. A budapesti egyetemi fiatalság március tizenötödiki ünnepségét hagyományosan az Egyetemi Kör rendezte. A felovasandó program – a Márciusi Front 12 pontja – Kovács Imre és a Centrál Kávéház íróinak közös hitvallása volt, ugyanakkor a szervezésben szerepet játszó Egyetemi Kör irányító tagjaival is egyeztetett a programról Kovács. Az Egyetemi Kör elnökének (Porga Lajos) megnyitója után Zilahy Lajos beszélt a hárommillió földnélküli paraszt nyomoráról, majd Féja is a földtelen mezőgazdasági munkások kilátástalan sorsát ecsetelte. Végül Kovács Imre olvasta fel a Márciusi Front 12 pontját.

Külpolitikai vonatkozásban Féja beszéde és a Márciusi Front idevonatkozó 12. pontja között annyi eltérés mutatható ki, hogy míg a „közös hitvallás” szót emel a pángermán mellett a pánszláv nagyhatalmi törekvésekkel szemben is, addig Féja csak a „német veszedelemmel” szemben tartja indokoltnak a Duna-konföderációt. A tizenkettedik pont – miután egyszerre követelte a revíziót és a konföderációt – válasz volt azoknak, akik a népi írókat az elszakított területekről való lemondással vádolták. Ennek ellenére ismételten megindultak a támadások, mondván, a népiek a magyar jogok feladása árán követelik a Duna-konföderációt. Két és fél hónappal a mozgalom zászlóbontása után Féja a Válaszban kifejtette:

A Márciusi Frontot elsősorban is azzal a váddal illették, hogy követelései közül kihagyta a revíziót. Holott tizenkettedik pontja szóról szóra így kezdődik: „követeljük a magyar revíziót.” Meggyanúsították, hogy egyik-másik Duna-völgyi állammal akar barátságos viszonyt létesíteni, holott programja félreérthetetlenül az összes Duna-völgyi népek eljövendő testvériségéről beszél, de semmiféle hajlandóságot nem árult el ebben az irányban, hogy egyes jelenleg uralkodó kormányokkal igyekezzék kapcsolatot létesíteni, holott a mai szélsőjobboldal bizonyos prófétái nem is olyan régen egyáltalában nem állottak olyan távol e gondolattól.” (Féja Géza: Márciusi Front. Válasz., 1937. június).

A konföderáció megvalósulásának esélyeiről szólva Féja szerint jelenleg a különböző dunai népek kormányaiban csekély a hajlandóság a föderáció gondolatára. Ugyanakkor a Viharsarok szerzője szerint a népiek szellemi mozgalomként nem is tartják feladatuknak a konföderáció politikai előkészítésével kapcsolatos gyakorlati teendők megtételét:

Sőt, tovább megyünk: nem volt és nincsen szándékunkban, hogy a magyar kormány politikai lépéseit a legcsekélyebb mértékben is megzavarjuk. Népek és a szellem találkozásáról beszéltünk, a legjobb lelkiismeretünk szerint a Duna-völgyét fenyegető nagyhatalmi étvágyakkal szemben ma sem látunk más menekvést a jövő számára.” (Féja Géza: Márciusi Front. Válasz. (1937. június). Id. Féja E., 2003. 32.)

Itt Féja már többes számban utal a nagyhatalmakra, azaz Németország mellett a Szovjetuniót is mint potenciális veszélyforrást tartja számon a Márciusi Front utolsó pontjával összhangban.  Az európai kis agrárállamok szerkezetének tanulmányozása mellett Féja ismételten javaslatot tesz a kelet-közép-európai népek kultúrájának megismerésére. Ez a munka lesz az alapja felfogása szerint a Budapest-központtal létrejövő Kelet-közép-európai Intézetnek. Szabó Dezsőhöz hasonlóan ennek megszervezésében ő is az egyetemek és főiskolák ifjúságának szán nagy szerepet.

Léva, kilátás a Kálvária-dombról a Koháry utca felé, 1939. (id. Konok Tamás/Fortepan 42662)

A Márciusi Front fogadtatása

A Márciusi Front fogadtatása a különböző politikai táborokban eltérő volt. A magyar szellemi élet több jelentős alakja (többek között Bartók Béla, Móricz Zsigmond, Kassák Lajos, Radnóti Miklós, Szekfű Gyula) rokonszenvvel fogadta az új kezdeményezést, s elismerően nyilatkozott az urbánus tábor szócsöve, a Szép Szó is. A dunai összefogás módozatait kereső erdélyi és felvidéki fiatalok egy része is felfigyelt a programra. A „hivatalos Magyarország”, elutasítóan viselkedett, a vádak között a „felforgató”, „zsidóbérencség” és „hazaárulás” is szerepelt. A kommunista fogadtatás felemás volt. Az illegális kommunisták a népfrontpolitikára hivatkozva potenciális szövetségest láttak a népiekben, ráadásul nekik a Front legális fedőszervül is szolgált. Ezzel indokolható, hogy még elvi engedmények árán is elfogadták a mozgalom programját. Moszkvában elismerték, hogy a Márciusi Front „széles antifasiszta mozgalom lehet”, de hibának tartották a pánszláv veszély emlegetését.

1937 őszén Féja, Erdei, Illyés, Kovács Imre és Veres Péter válaszoltak a Frontot ért kritikákra:

Támadóink három kifogást emelnek ellenünk: népi demokráciát akarunk, a dunai népek összefogását hirdetjük, szerintük a társadalmi átalakulás hirdetésével a zsidőkérdésről eltereljük a figyelmet.” (A Márciusi Front kiáltványa. Válasz. (1937/11.) 697-698. Id.: Féja E., 2003. 223–225.)

A közös választ Makón megjelentető írók ellenben éppen azt hangoztatták, miszerint nem engedhető meg, hogy a zsidókérdés kizárólagos hirdetésével némelyek eltereljék a figyelmet a szükséges társadalmi változásokról. A magyar ifjúságot pedig arra kérik, hogy szeresse jobban saját fajtáját, mint „ahogy a zsidóságot gyűlöli.” A dunai népek összefogásának szükségességét ismételten a germán és szláv hódító törekvésekkel magyarázták. Féjáék szerint csak ezen összefogás révén menekülhetnek meg a térség kis népei attól, hogy bármelyik nagyhatalom gyarmatává süllyedjenek. Az összefogást továbbá a közös gazdasági érdekekkel, valamint a Duna-medence népeinek hasonló népi kultúrájával indokolták. Az összefogás feltételeként az összes dunavölgyi államok népi erőinek uralomra jutását jelölték meg. Ha ez megvalósul, akkor nyílik lehetőség a népek önrendelkezési jogának érvényesítésére és a revízióra.

Féja Géza és Veres Péter az 1943-as könyvnapon (Óbuda Anziksz)

Ezerkilencszázharmincnyolc

A Márciusi Front körül 1938-tól kezdve kezdett elfogyni a levegő a hatalom felől érkező növekvő politikai nyomás miatt. 1938. márciusában Hitler csapatai bevonultak Ausztriába, a magyar politikai vezetés pedig – igaz: taktikából – elsőként üdvözölte Németország lépését. Darányi Kálmán Győrben nagyszabású fegyverkezési programot indított, májusban pedig elfogadták az első zsidótörvényt. A Márciusi Frontba tömörült írók még egyszer megpróbálkoznak a mozgalom továbblendítésével. Második programjukat a Válasz márciusi száma ismertette. Szinte napra pontosan a németek ausztriai bevonulásával kommentálják az osztrák kérdést. Azonban egyre többször találkozunk a Válasz borítóján megjelenő rövid tudósítások között ilyen és ehhez hasonló mondatokkal: a budapesti törvényszék „nem engedélyezte”; „nemzetgyalázás miatt vádat emelt”; „elkobozta”. Az előadóestek megtartása is egyre kétségesebbé vált, majd ellehetetlenült. A harmincnyolcas program már olyan politikai erőviszonyok között jelent meg, amelyekben már nem lehetett esélye arra, hogy nagyobb társadalmi bázis épül ki mögötte.

A korszak revíziós elképzeléseihez képest a Márciusi Front idevágó elképzelése visszafogottnak minősíthető. Különösen igaz ez akkor, ha a kiáltvány radikális politikai és társadalmi követelései mellé tesszük a 12. pontot. Az integrális vagy nagyrevíziós elképzelések elutasítása, s az etnikai elvű részleges revízió, valamint a dunai összefogás programjának felvállalása azt mutatja, hogy a népiek tudomásul vették a történelmi Magyarország helyreállításának lehetetlenségét. Ez a felfogás a népiek mellett a korszak ellenzéki pártjainak, mozgalmainak egy részét (baloldali liberális pártok, szociáldemokraták), valamint az emigrációt, élén Jászival, Károlyival, jellemezte. Ezzel együtt ez a mérsékelt követelés illúziónak bizonyult, szemben a többi ponttal, melyek a későbbiekben megvalósultak. Ebben a nagyhatalmi erőviszonyok alakulása jelentős szerepet játszott. A népiek is érzékelték a „két malomkő” közt őrlődő kelet-európai népek kiszolgáltatottságát. Ugyanakkor ők elsősorban írók és nem diplomáciai tapasztalatokkal felvértezett politikusok voltak, így nem mérhették fel, hogy a nagyhatalmi hegemónia az 1930-as években mennyire lehetetlenné tett bármiféle konföderációt a térségben.

Zárásként egy korabeli példát hozunk fel a dunai népek növekvő nagyhatalmi kiszolgáltatottságára. Ausztria bekebelezése után a náci Németország politikai vezetése hozzáfogott a Csehszlovákia elleni akcióhoz. Ebben fontos szerepet szánt Magyarországnak, ezért áprilisban hivatalos látogatásra hívta Horthy Miklóst. Az 1938. augusztusi tárgyaláson Hitler a Szlovákia elleni fegyveres támadás fejében felajánlotta a magyar vezetőknek az egész Felvidék (Szlovákia) területét, Horthy és Imrédy azonban nem vállalta a támadó szerepét. A Führert ez annál is inkább felbőszítette, mert éppen a kieli találkozó alatt, augusztus 23-án jelent meg az a sajtóközlemény, amely a Magyarország és a kisantant között 1937 eleje óta zajló tárgyalások eredményeként aláírt feltételes megállapodást adta hírül. A parafált – a dunai népek megbékélését elősegítő – egyezmény értelmében a kisantant elismerte Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát, az pedig lemondott az erőszak alkalmazásáról. Az egyezmény sorsa a kisebbségi kérdést szabályozó megállapodásoktól függött. Ebben sem ekkor, sem a későbbiekben nem sikerült egyezségre jutni, így a bledi egyezmény sohasem lépett életbe. Az eset pontosan érzékelteti a dunai térség népeinek kiszolgáltatottságát. Bár a várható német nyomás elhárítása érdekében Magyarország hajlandóságot mutatott a kisantanttal való együttműködésre, a kisebbségek rendezetlen helyzete miatt megállapodás nem jöhetett létre… Ezzel együtt is a Duna-menti népek együttműködését előtérbe helyező külpolitikai elgondolás fontos és előremutató fejezete a magyar politikatörténetnek.

A kassai bevonulásról készült fotómontázs, 1939. november 10–11. (Wikipedia)

Felhasznált irodalom:

A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Szerk.: Sipos Levente, Tóth Pál Péter. Bp., Napvilág, 1997.

Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom, New York: Püski, 1983.

Féja Géza: Márciusi Front – Írások, dokumentumok és emlékezések. Szerk.: Féja Endre. Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2003.

Féja Géza levelezése. Szerk.: Féja Endre. Budapest, Nap Kiadó, 2003.

Féja Géza: A Márciusi Front. Magyarország. 44. (1937. április 3.)

Féja Géza: Debrecen, Honismeret. (1977. március) 14.

Féja Géza: Magyar parasztpártot! Válasz. (1936. január) 1-7.

Féja Géza: Mi a Márciusi Front? Magyar Nap. (1937. június 24.)

Féja Géza: Országépítés vagy junkerpolitika? Előörs. 4. (1931. február 1.)

Féja Géza: Viharsarok. Az Alsó Tiszavidék földje és népe. (Müller Miklós fényképeivel) Budapest, Athenaeum, 1937.

Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939–1944. Bp., Kossuth, 1983.

  1. Nagy Magda: Válasz. Budapest, 1963.

Magyarországi pártprogramok 1919–1944. Szerk.: Gergely Jenő – Glatz Ferenc – Pölöskei Ferenc. Bp., Kossuth, 1991. 418–419.

Mit kíván a magyar nép? A Márciusi Front programja. Válasz. (1938/3.)

Papp István: A magyar népi mozgalom története – 1920–1990. Bp., Jaffa, 2012.

Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei. Bp., L’Harmattan, 2011.

Pomogáts Béla: Tizenkét nap. Irodalmunk az 1956-os szabadságharcban. Magyarok. (1989. okt.) 6. 41–64.

Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors. Budapest, Püski, 2002.

Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930–1938. Budapest, Gondolat, 1985.

Romsics Ignác: A Márciusi Frontról – 70 év távlatából. In: Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. 288–296.

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920–1953. Bp., Osiris, 1998.

Zolnay László: Hírünk és hamvunk. Budapest, Magvető, 1986. 152–154.

Salamon Konrád: A Márciusi Front. Budapest, Akadémiai, 1980.

Péterfi Gábor

Ezt olvastad?

Jelen írásban Anna Mihajlovna Larina Buharina életébe, annak is elsősorban egy rövidebb szakaszába teszünk betekintést. Mivel Anna Larina több büntetésvégrehajtási
Támogasson minket