Bemutatkozik a Történelemoktatók Szakmai Egyesülete

Egyesületünk 2016 tavaszán alakult meg általános- és középiskolai tanárok, valamint egyetemi oktatók részvételével. Az új szervezet létrehozásának legfőbb oka, hogy napjainkra az oktatással kapcsolatos kérdések teljesen átpolitizálódtak. Különösen igaz ez az ideológiai és morális megítélés kérdését erőteljesen érintő, szakterületén belül egymással akár teljesen ellentétes értelmezési keretekkel és szemléletmóddal jellemezhető történelemoktatásra.

A tantárggyal és a tudománnyal kapcsolatban felvetődő, merőben szakmai jellegű kérdésekről így sokszor nincs megtermékenyítő vita vagy együttgondolkodás, hanem helyette inkább a különböző politikai-ideológiai szekértáborok közötti szembenállás vált meghatározóvá. Így bármilyen konkrét probléma is vetődjön föl, az érdemi megoldás helyett politikai szempontok határozzák meg az egyes véleményeket. Egyesületünk – ezzel szemben – szakmai és objektív módon kíván közelíteni a történelemoktatás és a történettudomány kérdéseihez, arról valódi együttgondolkodást és diskurzust beindítva.

Szintén komoly hiányosság a történész-történelemtanár társadalomban, hogy viszonylag kevés a vertikális kommunikáció a kutatói szakma és a köznevelésben dolgozó tanárok között. Ilyen módon az új tudományos eredmények többször csak nehezen és lassan jutnak el a közép- és az alsófokú oktatásba. Másik oldalról a kiemelkedően tehetséges diákok támogatásában (pl. OKTV-témavezetés) és a tehetséggondozásban az egyetemi szférának is komoly feladatai lennének, csakúgy, mint ahogy a 21. századi diákgenerációk megváltozott követelményeihez a közoktatásra jobban épülő, abból szervesen kinövő (esetleg módszertanilag is átgondolandó) egyetemi képzéshez is intenzívebb kapcsolatra volna szükség a két elkülönülő szféra között. Ezért egyesületünk a közoktatásban és a felsőoktatásban dolgozó kollégákat egyaránt tagjai közé várja, nem titkolt célként megjelölve, hogy elősegítse az együttműködést és a kommunikációt.


Az egyesület elnöke: Nánay Mihály

A történelemoktatás vertikális szintjei közötti kapcsolattartás mellett napjainkban megkerülhetetlenné vált a tantárgyi integráció és az interdiszciplináris megközelítés, így az egyesület tagjai közé be kívánja vonni a történelemmel bármilyen szinten foglalkozó rokon- és segédtudományok oktatóit, akárcsak az oktatással (pl. múzeum-, könyvtár- és levéltári pedagógia) foglalkozó közgyűjteményi munkatársakat is. Reményeink szerint ez komolyan elősegítené a jelenleg meglehetősen elkülönülten működő, még a tantervek szintjén sem összeegyeztetett tudományterületek közötti párbeszédet és együttműködést. Mindezen felül az egyesület nem korlátozná a tevékenységét Magyarországra, hanem a határon túli magyar szakmabelieket is tagjai közé várja, ezzel is komplexebbé, sokszínűbbé téve munkáját.

A történelemtanárok számára olyan fórumot kívánunk teremteni, amelyen a különböző szakmai kérdések kapcsán megvitathatják tapasztalataikat, ütköztethetik álláspontjukat vagy egyszerűen csak tájékozódhatnak az új tudományos és pedagógiai eredményekről. Egyesületünk célja, hogy a legszélesebb értelemben vett történelmet – a kapcsolódó rokontudományokat (az irodalom, művelődés-, művészet-, zenetörténetet stb.) is ideértve – tanító és kutató szakemberek munkáját hatékony információmegosztással, eredményes érdekképviselettel vagy bármilyen más módon segítse.

A vázolt célok eléréséhez – többek között – szakmai és módszertani továbbképzésekkel, előadások, workshopok szervezésével, saját, korszerű és színvonalas honlap működtetésével és annak oktatással kapcsolatos aktuális anyagainak folyamatos fejlesztésével kívánunk hozzájárulni. Mindemellett feladatunknak tekintjük a tananyag-fejlesztési és egyéb szakmai kérdések kapcsán képviselendő szakvélemények kialakítását és a szaktanácsadást, csakúgy mint a mind fontosabbá váló érdekképviseletet. A távolabbi tervek között az egyesület bővülése során különböző tagozatok (általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási, közgyűjteményi, stb.) megalakítása, helyi szervezetek és tematikus munkacsoportok létrehozása is szerepel.

Az alakulás évében az egyesület fő feladata működési kereteinek megteremtése és a minél szélesebb érdeklődő közönség megszólítása. A 2016/17-es tanév során folyamatosan bővítjük, és töltjük föl anyagokkal új honlapunkat (www.tortenelemoktatok.hu), valamint október 1-jén tartjuk bemutatkozó, országos konferenciánkat az aktuális történelemoktatási kérdések, valamint a lassan végéhez közeledő emlékév kapcsán, a GULAG témakörében. Szintén ősszel, novemberre tervezünk tagjaink számára egy fórumot, ahol a köznevelési rendszert és azon belül a történelemoktatást érintő átalakulásról lenne szó, aminek nyomán az egyesület egy komplex állásfoglalást alakítana ki a legfontosabb témákban (tanterv, tankönyv, érettségi, módszertan stb.).

Hosszabb távon rendszeres konferenciákat és fórumokat tervezünk, melyek – reményeink szerint – egyúttal a hivatalos tanártovábbképzés feladatát is ellátnák. Emellett 2017-től szeretnénk egy több évfolyamra és iskolatípusra kiterjedő, a tantervi követelményekre épülő Kárpát-medencei (határon túliakat is felölelő) versenyt elindítani. Mindezen felül pedig a történelemoktatók éves nyári találkozójának, valamint közös, akár hazai, akár a történelmi Magyarország és Osztrák-Magyar Monarchia távolabbi tájaira tett tanulmányi utak megszervezése is szerepel.

Mint fentebb is említettük, az egyesület első rendezvénye egy országos, bemutatkozó konferencia lesz, 2016. október 1-kén, 10 órai kezdettel az Eötvös József Collegiumban. Rétvári Bence államtitkár és a házigazda, Horváth László igazgató megnyitója után az első, délelőtti szekcióban aktuális történelemoktatási kérdések kerülnek terítékre. Elsőként Nánay Mihály elnök mutatja be az új egyesületet, majd az Oktatási Hivatal elnöke, Maruzsa Zoltán a történész és történelemtanár képzés átalakulását vizsgálja meg részletesebben előadásában. Kaposi József (főigazgató, OFI) a történelemtanítás új tendenciáit vázolja föl, majd a sort Borhegyi Péter (vezetőszerkesztő, OFI) újgenerációs tankönyveket górcső alá vevő előadása zárja. A második, délutáni szekció a GULAG témáját járja körül, ugyanis a végéhez közeledik a 2015-ben útjára indított emlékév. A szovjet munkatáborok és az oda hurcolt foglyok kérdése hosszú ideig nem kapott kellő publicitást, így az egyesület helyénvalónak tartotta, hogy az első konferenciájának kiemelt szakmai témája legyen. Stark Tamás (MTA BTK TTI) a hallgatóságot bevezeti a GULAG világába és pontos számadatokkal szolgál az elhurcolt foglyokról. Bognár Zalán (KRE BTK) a magyar polgári lakosság magyarországi szovjet táborokban elszenvedett, kevéssé ismert megpróbáltatásait mutatja be. Bank Barbara (NEB) a különböző táborrendszerek világában segít eligazodni, míg Szakály Sándor (főigazgató, VERITAS) egy Szovjetunióból hazatért fogollyal – vitéz békei Koós Ottóval – fog beszélgetni. Végül pedig Majorszki András (elnök, GKNT) foglalja össze, hogy az iskolában mit és hogyan lehet megtanítani a GULAG témája kapcsán. A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel vár a TSZE. Az egyesület tagjai számára a részvétel természetesen ingyenes, míg más esetben 1000 Ft a belépő díj (amely megegyezik a TSZE egyévi minimális tagdíjával). A belépő- és tagdíj befizetésére a helyszínen is lehetőséget biztosítunk.


A részletes programért kattintson képünkre!

Feladatokból és tervekből tehát nincs hiány, ugyanakkor mindezen célok eléréséhez, az egyesület tartalommal való megtöltéséhez a lelkes tagságra és az egész történész-történelemtanár társadalomra szükség van. Ezért is bíztatunk minden a történelemmel vagy annak rokontudományaival foglalkozó kollégát, aki magában kedvet érez és azonosulni tud céljainkkal, hogy iskolatípustól függetlenül (dolgozzon akár egyetemen, általános iskolában vagy múzeumban), határokon innen és túlról egyaránt csatlakozzon egyesületünkhöz!

Nánay Mihály

Elérhetőségeink:

e-mail: info@tortenelemoktatok.hu
web: www.tortenelemoktatok.hu
facebook: www.facebook.com/tortenelemoktatok
levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

Kapcsolódó cikkek:

Erődben erősek – Bemutatkozik az Erődítés Történeti Egyesület
Könyvek, filmek, emlékhelyek a fókuszban – Bemutatkozik a Kurrens Történelem Egyesület
Hajóban utaznak – Bemutatkozik a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület
Nem csak hallgatunk! – Bemutatkozik az I. Tóth Zoltán Kör
Mi van a teknős páncélja alatt? – A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium bemutatása

Ezt olvastad?

Több mint hat éve foglalkozom intenzíven a múzeumi munkám mindennapi részeként – ahogy ma nevezzük – az Élő Történelem fejlesztésével,
Támogasson minket