Szent Jeromos, a Vulgata atyja, a fordítók védőszentje

Szent Jeromos egyháztanító, latin nevén Sophronius Eusebius Hieronymus, a fordítók, a könyvtárosok, a levéltárosok és a régészek védőszentje Kr. u. 347-ben született tehetős keresztény szülők gyermekeként, a gótok által később leigázott Stridon városában, Dalmácia és Pannónia határán. Az egzegézis tudományának atyjaként a művein keresztül utat mutatott a Szentírás olvasása, fordítása és értelmezése, valamint az egyházi latin nyelvhasználat felé.

Domenico Ghirlandaio: Szent Jeromos tanulmányaiba mélyed (Forrás: Wikipedia)

Az ifjúi évek, vallásos érzület és a Vulgata
Tizenkét éves korában a szülei előbb Milánóba, majd Rómába küldik, ahol grammatikát, asztrológiát és irodalmat tanul korának legnagyobb grammaticusa, Aelius Donatus szárnyai alatt. Tehetségével korán kitűnik a társai közül. Görögül és latinul tanul, de pogány mestere tanításainak hatására vallási műveket ebben az időszakban még nem forgat: Ciceró, Vergilius, Horatius írásait, valamint Homérosz és Platón műveit tanulmányozza. Rómában magával ragadja a nagyvárosi élet. Barátai, Bonosius és Rufinus társaságában rendszeresen látogatja a város környéki katakombákat, majd 366-ban, húsvét ünnepén, Liberius pápa által felveszi a keresztséget.

Később Galliába viszi az útja, majd Trierben telepszik le. Családjával megszakítja a kapcsolatot, és a teológiának szentelve magát Aquilejában szerzetesek egy csoportjához csatlakozik, akik közül néhányan Szíriába is elkísérik. Antiokheiában két társát elragadja a halál, és Jeromos is többször súlyosan megbetegszik. A monda szerint egy gyötrő álom hatására felhagy a világi stúdiumokkal, és elhatározza, hogy visszavonul a sivatagba, aszkéta életet él, és végleg a vallásnak szenteli magát. Megveti a világi hívságokat, böjtöl, virraszt, az imádságba menekül. Az antiokheiai időszakban kezdi el írni terjedelmes Epistolariumát, kommentárokat fűz az Ótestamentumhoz, érdeklődése pedig a Zsidók evangéliuma felé fordul, amelyet a korabeli hagyomány Máté evangéliumának forrásaként tart számon. A lelki békéjét azonban nem leli meg, hiányzik neki a nagyvilági élet, és úgy érzi, nem az aszkéta létre teremtetett.

El Greco: Szent Jeromos (Forrás: Wikipedia)

382-ben Jeromos három esztendőre visszatér Rómába, ahol I. Damáz pápa a titkárává fogadja. Az egyházfő a pápai levelek szövegezésével, majd bibliamásolással és fordítással bízza meg. Jeromos úgy érzi, végre megtalálta életcélját, amellyel Isten szolgálatába állhat: a filológusi hivatást. Elmerül a Szentírásban és a szent szövegek értelmezésében. Akkoriban a Bibliának a nyugati világban közkézen forgó változata, a Vetus Latina, nem volt hibáktól mentes, több változatban, pontatlan fordításokban létezett. A pápa nagyívű feladatot bíz Jeromosra: gyűjtse össze a Biblia valamennyi fellelhető fordítását, és készítsen egy új, egységes latin nyelvű változatot, amely végül Vulgata néven vált ismertté.

A szerzetesi lét
Rómában töltött évei alatt arisztokrata nők egy csoportja Jeromost a szellemi vezetőjévé fogadja, ő pedig a tudásra szomjazó nőket elindítja a Szentírás tanulmányozásának útján, és igyekszik rávezetni őket arra, hogyan mondjanak le a világi hívságokról. A nőkkel való kapcsolatát a római klérus rossz szemmel nézi, rágalmak kereszttüzébe kerül.

Negyvenéves kora körül pappá szentelik, ám I. Damáz halálával elveszíti pártfogóját, így elhatározza, örökre a Szentföldre távozik. 385-ben visszatér Antiokheiába testvére, Pauliniano és néhány barátja kíséretében, majd 386-ban Betlehembe megy, ahol aszkéta és tudós közösséget alapít. Itt éli le élete utolsó 35 évét, itt születnek legjelentősebb művei. A római asszonyok közül néhányan, akik az ő szavai és tanítása nyomán tértek meg, mindenüket eladják, és Betlehembe is követik szellemi vezetőjüket. A vagyonukból Jeromos két kolostort építtet: az egyiket nők, a másikat férfiak számára.

Termékeny évek következnek: elmélyíti héber nyelvtudását; Órigenész műveit és az Ótestamentumot olvassa héberül és görögül. Az ókeresztény egzegéta metódusát fejleszti tovább a szent szövegek értelmezésére: több változatban fordítja le a szöveget, elsőként a történeti, majd az allegorikus, legvégül a spirituális értelmezésnek helyet adva. Szenvedélyes vitákba keveredik kortársaival, hevesen támadja az eretnekséget.

Bassano Szent Jeromos-ábrázolása (Forrás: Wikipedia)

Az Epistorlarium és az első keresztény irodalomtörténet
Jeromos legismertebb művei közé az Epistolariumban összegyűjtött levelei, valamint egzegetikai munkái tartoznak. Az Epistolariumban a témák és stílusok sokaságával találkozhat az olvasó: a leveleiben lelkiismereti kérdéseket vitat meg, vigasztalja a szomorú lelkeket, barátaival vitatkozik, ostorozza korának bűneit, az aszkéta életmódot és a világi dolgokról való lemondást hirdeti, vagy éppen teológiai ellenfeleivel harcol. A leveleiből nemcsak Jeromos zsenialitása tűnik ki, hanem a korabeli világ is megelevenedik előttünk.

Jeromos nevéhez fűződik az első keresztény irodalomtörténet De Viris Illustribus (Kiváló férfiakról) címmel. A mű 392-ben született meg Betlehemben, és 135 keresztény szerzőről tartalmaz rövid életrajzi és irodalmi adatokat.

Szent Jeromos ábrázolásai
Szent Jeromos a róla készült portrékon általában kétféle módon jelenik meg. Az egyik ábrázolási mód Domenico Ghirlandaio festményén látható: íróasztalnál ül, és minden bizonnyal a Biblia fordításához készülődik. A másik változatban Jeromost ruhátlan remeteként ábrázolják, aki önmagát ostorozza (El Greco). A festményeken gyakran jelenik meg piros kalapban és ruhában, valamint gyakori attribútuma az oroszlán, a kereszt, a könyvek, valamint az élet múlandóságát szimbolizáló koponya (Bassano).

Jeromosra a katolikus egyház mindig is kiválasztottként tekintett, aki arra volt hivatott, hogy értelmezze és másokkal is megértesse a Szentírást. Ennek köszönhetően vált mindazok védőszentjévé, akik a Biblia értelmezésére törekszenek, és, mivel a fordítók is mediátorok, üzenetek közvetítői, így a fordítók védőszentjének is őt tekintik. 80 éves korában, 420. szeptember 30-án halt meg – ezen a napon ünnepeljük a fordítók világnapját.

Sermann Eszter

Források
Babura László. 1926. Szent Jeromos élete. Budapest: Szent István Társulat.
Magyar Katolikus Lexikon
Martino Alba, Pilar. 2008. San Jerónimo: traductor y traductólogo. Vega Cernuda, M.A. La traducción: balance del pasado y retos del futuro. Alicante: Ed. Aguaclara. pp. 453-466.
Szent Jeromos. A szentek élete I.

 

Ezt olvastad?

A zenetudós, zeneszerző és zongoraművész Bartók Béla 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson, Torontál vármegye területén, mely ma már Romániához tartozik.
Támogasson minket