Tudományos előprojekt a svájci katolikus egyházban és rendekben elkövetett szexualizált erőszak történeti kutatásához

2021 decemberének elején másfél év tárgyalásainak eredményeképpen megállapodás jött létre a svájci katolikus egyház szervezetei és a Zürichi Egyetem Történeti Intézete között az egyházban tapasztalt szexuális erőszak jelenségének történeti feltárásáról. Az egyéves előkészítő, megalapozó kutatási projekt célja a történeti jelenség tudományos kutatási potenciáljának felmérése: a rendelkezésre álló források mennyiségének és minőségének a számbavétele. Ezen kutatások keretében az 1950-es évekig visszamenőleg történészek fogják feldolgozni a római katolikus egyházi szervezeteken belül elkövetett szexuális erőszak modern kori jelenségét.

Prof. Dr. Monika Dommann, a kutatás egyik vezetője. Forrás: Wikimedia Commons

Az úttörő jellegű történeti kutatások lefolytatását a katolikus egyházon belül kezdeményezték: a Svájci Püspöki Konferencia tagjai, a Svájci Római-Katolikus Központi Konferencia kantonális tagjai, valamint a svájci egyházi rendek és más egyházi jellegű szervezeteket tömörítő közösségek. A projekt a Zürichi Egyetem Történeti Tanszékén két történésznő Prof. Dr. Monika Dommann és Prof. Dr. Marietta Maier, illetve a Svájci Történelmi Társulat Főtitkársága és a társulat keretében alakítandó tudományos szakértői tanács gondozása, felügyelete alatt áll. A megkötött szerződés értelmében egyházi személyek nem vehetnek részt a tudományos tanácsban, az elkészült előtanulmányt sem szerkeszthetik majd. Az elkövetők neve jórészt nem fog titokban maradni, az áldozatoké azonban nagy valószínűséggel igen. A kutatási menetrend szerint az áldozatokat tömörítő egyesületek, képviseleti szervezetek egyelőre nem kaptak meghívást, bevonásukra később a kutatások folyamán kerül majd sor. A visszaemlékezések oral history alapú feldolgozása (a gyűjtést már elvégezték az érdekképviseletek) nagy munkaigénnyel jár, ezért a tervek szerint három 70%-os munkaigényű posztdoktori állás meghirdetését is tervbe vették.

Az előkészítő projekt feladatai közé tartozik elsődlegesen a kutatási potenciál általános felmérése. Ennek első lépéseként a két történésznő 2022. március elején hozzáférési jogot kapott a szóban forgó levéltárak dokumentumaihoz, és megkezdte a kutatási anyag mennyiségének és tartalmának előzetes felmérését. Erről az első közérdekű információt 2022 tavaszán tették közzé, ezt követően pedig az egy év letelte után idén őszre elkészítették a projektelőkészítő tanulmányt.

A Theodore McCarrick korábbi bíboros, aki 2018-ban lemondott rangjáról és hivataláról szexuális zaklatási ügyei miatt. Forrás: Wikimedia Commons

A közvélemény nyomására az elmúlt években szerte a világon számos egyházi vizsgálóbizottság, privát kezdeményezésű feltáróbizottság és az áldozatok érdekképviseletét felvállaló jogi csoport alakult. Svájc, bár nemzetközi viszonylatokban később reagált, mégis olyan tekintetben egyedi utat választott, hogy kizárólag történettudományos vizsgálóbizottságot hozott létre a szexuális visszaélésnek és az egyházi hatalmi struktúrák folyamatban betöltött szerepének a feltárására. A hatalommal való visszaélés révén szerzett szexuális öröm/kizsákmányolás lélektani, szociológiai jelensége immáron egy újabb kutatási területtel vált a történeti kutatások tárgyává. A történészek transzparenciát kívánnak teremteni kutatásaikkal a jelenség keletkezésének, ismétlődésének, elhallgatásának feltárásával. Ezeknek az először nemzeti keretekben folytatott kutatásoknak a figyelemmel kísérése azért is nélkülözhetetlen, mert a későbbiekben a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok részét képezik majd, és rekonstruálható lesz, vajon különbséget jelentett-e például többek között a politikai és társadalmi rendszerekben a hidegháború után létrejövő nyugati és keleti rendszerszerű antagonizmus.

Érdemes már mindenfajta történeti vizsgálódás elején felhívni a figyelmet és tudatosítani a fogalomhasználat közötti különbségeket szexuális erőszak és szexualizált erőszak között. A fogalomtörténeti megközelítés a záró tanulmányban is kiemelt helyet kapott. Noha a projektcím a szexuális erőszak fogalmát használja, megfontolandó lenne ezekben a történeti kutatásokban a szexualizált erőszak fogalmának előtérbe helyezése. Míg az előbbi elsősorban a jelenség mögött álló fizikai erőszakot és következményeit közvetíti jobban, az utóbbi a hatalom gyakorlása, érvényesítése révén megszerzett szexuális élmény/visszaélés elemét hangsúlyozza. Jelentős lehet a különbség a háborúkban elkövetett szexuális erőszak, mely régóta tárgya a történeti kutatásoknak, és ahol az elkövetők sok esetben maguk is áldozatok, vagy a jelenség alkalomszerű voltát jelenti; és a béke idején a különböző társadalmi intézményekben, hierarchikus struktúrákban — melyek szereplőiktől, működtetőiktől függően nem minden esetben és szükségszerűen hatalmi struktúrák, tehát a családban, iskolában, egyházakban, sportegyesületekben — elkövetett szexualizált erőszak között. A fogalmi elhatárolás azonba semmiképpen nem relativizálhat.

A svájci Szent Ursus katedrális, a baseli katolikus egyházmegye központja. Forrás: Wikimedia Commons
A Szent Ursus katedrális, a baseli katolikus egyházmegye központja. Forrás: Wikimedia Commons

A múló idő megnyitotta a történeti távlatokat, a digitális történeti korszak pedig megteremtette azt a világméretű transzparenciát és együttműködési keretet, mely nélkül nem jöhet létre a történelmi szembenézés a hatalmi visszaélés ezen formájával. És a történeti feltárás után a folyamat végén szükségszerűen ott kell, hogy álljon a még élő áldozatok felé kinyilvánított erkölcsi kiállás és a nekik nyújtott anyagi kártérítés. Ez a legfontosabb társadalmi hozadéka a történettudományi vállalkozásnak, a közpénzeknek tudományos tevékenységre fordított leghatékonyabb megtérülése. A svájci történészek számára, mint kifejtették, nem elég, csak az első lépés lehet a bocsánatkérés és az áldozatok kártérítése. Ezen túl az egész hatalmi mechanizmus megismerésére van szükség a történeti feltárás útján.

*

A svájci kutatások részleteiről és eredményeiről további információ szerezhető német, francia és olasz nyelven a tudományos előprojekt honlapján:

Pilotprojekt zur Geschichte sexueller Ausbeutung im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts (missbrauchkirchlichesumfeld.ch)

A projekt 2021. december eleji elindításáról gazdag sajtószemlét kínál a Svájci Történelmi Társulat honlapja:

Pilotprojekt zur Geschichte sexueller Ausbeutung im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts | Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (sgg-ssh.ch)

Az előprojektről készített, 2023. szeptember 12-én nyilvánosságra hozott százharmnichat oldalas záró tanulmány pedig itt érhető el:

Schlussbericht – Pilotprojekt zur Geschichte sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz seit Mitte des 20. Jahrhunderts (missbrauchkirchlichesumfeld.ch)

Végül a 2023. szeptember 12-én a Zürichi Egyetemen tartott, kétórás médiakonferencia az alábbi linken tekinthető meg:

Gyarmati Enikő

Ezt olvastad?

A 21. század embere – hacsak nincs nála a bölcsek köve és jelen volt XII. Gergely pápa 1415-ös lemondatásakor –
Támogasson minket