Kinek ajánljuk? Mindenkinek! – A Magyar História sorozat hatodik kötete

A Kossuth Kiadó gondozásában, Medgyesy Zsófia szerkesztésében megjelent, történelmünk sorsdöntő eseményeit „érdekességekkel és több száz illusztrációval” bemutató hétkötetes Magyar História sorozat hatodik kötete a hosszú 19. század, egész pontosan az 1796 és 1914 közötti időszak eseményeit tárja az olvasó elé Csorba László értő tolmácsolásában.

Csorba László: Haza és haladás – Nemzeti ébredés és polgári átalakulás (1796-1914), Magyar História sorozat 6. kötete, 2021, Kossuth Kiadó, 144 oldal.

A 2021-ben megjelent kiadvány Kölcsey Ferenc örökbecsűje nyomán a Haza és haladás főcímet kapta – e két szó némiképp bővebb kibontását, magyarázatát pedig az alcím tartalmazza: „Nemzeti ébredés és polgári átalakulás”. A címválasztás egyfelől megjelöli az egész 19. századi magyar történelem „mottóját”, másfelől a cím és a hozzá társított borítókép (az új alapokra helyezett első népképviseleti országgyűlés 1848. július 5-i megnyitásának jelenete) a szerző azon megállapítását is hűen tükrözi, miszerint „nem kétséges, hogy összességében Szent Istvántól napjainkig ekkor [vagyis 1848-ban, még konkrétabban, 1848. április 11-én] fordult a legnagyobbat a magyar történelem kereke!” (70. o.)

A kötetben – a sorozathoz hűen – ezúttal is helyet kaptak a jeles történelmi személyek bemutatásai (A Magyar História sorozat 6. kötetéből)

A mindösszesen 144 oldalt kitevő kötet öt fejezetbe rendezett kronológiai egységre bomlik (1796–1815; 1815–1848; 1848–1849; 1849–1867; 1867–1914), a periodizáció azonban nem kőbe vésett, sokkal inkább tekinthető egy rugalmasan kezelt keretrendszernek: a história a 18. század végi előzményekkel veszi kezdetét, s az 1914. június 28-i végzetes, világtörténelmi jelentőségű nappal zárul le. Az alapvetően politikatörténeti vonalvezetést követő fejezetek mondanivalója számos oldalról, így gazdaság-, társadalom-, kultúr- és eszmetörténeti aspektusból megvilágítva, továbbá a nemzetközi folyamatok által megrajzolt ok-okozati összefüggésekbe ágyazottan jelenik meg – minden nagyobb egységben külön figyelmet fordítva a soknemzetiségű Magyarország nem magyar ajkú népeinek viszonyaira is.

Ezúttal is térképek, ábrák, képek segítik az olvasót a korszak alaposabb megismerésében (A Magyar História sorozat 6. kötetéből)

A kötet legfőbb érdeme kétségtelenül a frissesség, amely egyrészt a szerző és/vagy mesélő, Csorba László komoly szakmaisággal megírt könnyed stílusából, másrészt a szöveg értelmezését és befogadhatóságát támogató körítésből fakad. Az olvasnivalót ugyanis – a sorozat fő célkitűzéséhez hű maradva – nem csupán a jelentős számú képanyag, hanem a kiemelések, a rövid, figyelemfelkeltő történetek, a forrásszövegek, a térképek, az idővonalak, a diagramok és az infografikus ábrák színesítik. Külön figyelemreméltó, hogy nem (csak) a már jól ismert eszközkészlet kerül hasznosításra, nem (csupán) a bizonyos értelemben már megszokott sablonok köszönnek vissza, hanem a készítők a korszak vizuális világát is újragondolták. Csupán egyetlen példát felemlítve: üde színfolt, hogy a reformkori politikáról szólva nem a történelemtankönyvek kiadásaiban unalomig ismételt s generációkat félrevezető képzettársításnak megágyazó Széchenyi–Kossuth szembeállításra vetül a figyelem, hanem egy infografika erejéig – a lényegi és markánsabb politikai törésvonal mentén – a Konzervatív Párt és az Ellenzéki Párt politikai különbözőségeire. (59. o.)

A kötet egészen az első világháború kirobbanásáig vezeti az olvasót a magyar történelemben (A Magyar História sorozat 6. kötetéből)

S kinek ajánljuk a kötet olvasását? Mindenkinek! Kutatónak, pedagógusnak, diáknak, egyetemi hallgatónak, politikusnak, autószerelőnek, orvosnak, pénztárosnak, vállalkozónak… Mindenkinek! Egész egyszerűen azért, mert a korszakról mindeddig elkészült összefoglalók közül jelen kiadvány képes leginkább ötvözni a magas szakmaisággal megírt tudományos irodalmat, valamint a hatékony ismeretterjesztés támasztotta követelményeket. Ennélfogva alkalmas lehet arra a fontos feladatra is, hogy hidat képezzen a történészszakma és a széles közvélemény között, s a kötet által is hangsúlyozott, lényegében szakmai konszenzus által övezett konklúziók és értékelések végre eljussanak a fő címzettekhez, gyökeret verve a magyar társadalom történeti emlékezetében. Hogy csak a korszak két legfontosabb sors- és korszakfordító eseményéről írott oly fontos megállapításokat idézzük fel: 1848–1849 – „Ám ha az önvédelmi háborút ily módon le is verte a kettős túlerő, maga a forradalom mégsem bukott el! Magyarország politikai-állami önrendelkezését meg lehetett semmisíteni, de a társadalmi átalakulás legfontosabb kulcseredményeit […] kénytelen-kelletlen, de el kellett fogadnia az önkényuralomnak is. Maga a harc pedig […] egy történelmi közösség azonosságtudatának lett a támasztéka, alapító mítosza, erkölcsi erőmerítésének kimeríthetetlen tárháza.” (84. o.); 1867 – „A kiegyezés jó ötven esztendőre csakugyan stabilizálta a Habsburg Birodalmat és benne a történelmi Magyarországot, márpedig az ekkora távra életképes döntés mindenképpen komoly politikai teljesítmény. Épp ezért Deák döntésének érvényességét nincs értelme vitatni, de mellette érvényesnek kell tartanunk Kossuth kiegyezéskritikáját is, hiszen a 20. század közép-európai történelme minden jel szerint igazolta jó néhány olyan folyamat végzetes érvényesülését, amelyeket ő már akkor, a kiegyezés megkötésekor – nem prófétai látnoksággal, hanem józan reálpolitikusi megfontolással – előre jelzett.” (108. o.)

A feladat tehát elvégezve, s őszintén reméljük, a hatás sem marad el!

Melkovics Tamás
egyetemi adjunktus, ELTE BTK

Ezt olvastad?

Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) Sorsfordítók címmel nemrég olyan rövid, pár perces animációs kisfilmeket mutatott be, melyeket azok főszereplői kötnek össze:
Támogasson minket