„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – Projekt az általános iskola 8. osztályában

Mint előző projektjeinkben legtöbbször (a projektmódszerről általában, ill. a mi olvasatunkban, valamint  a megvalósítás menetéről korábbi cikkeinkben már írtunk, témaválasztásunk (hippik a mi szemünkkel) most is az aktuális tananyaghoz illeszkedett: a hidegháborús időszak kapcsán szóba került a hippimozgalom, s megnéztük a Hair c. filmet is. Látván a gyerekek vegyes reakcióit – elsősorban a külsőségek ragadták meg őket –, úgy éreztük, hogy fontos elmélyülni a mozgalom valódi tartalmában. A téma számos, ebben az életkorban megkerülhetetlen morális kérdést vet fel (generációs ellentétek, drogproblémák/függőség, szabadság és szabadosság). Olyan feladatokat gondoltunk ki, melyek segítségével a részbenyomások kissé kaotikus elegyéből egy viszonylagos rend alakuljon ki a fejükben. További szomorú aktualitást adott a közelben folyó háború, ami számukra is kézzelfoghatóvá vált egy ukrán menekült osztálytárs érkezésével. Az érzelmi azonosulást segítette az ukrán osztálytárs jelenléte és az általa a közösségnek bemutatott megrázó videóklip.

Céljaink:

 • Témaválasztásunknál szem előtt tartottuk a tanulók életkorából fakadó, őket feszítő kérdések (generációs problémák, lázadás, szabadosság a partnerkapcsolatokban, drogfogyasztás) körüljárását, feldolgozását, a pozitív értékek megszilárdítását. Mindez hatással lesz további életvitelükre.
 • Másik kiemelt célunk a háborúellenesség, békevágy markáns megjelenítése és annak hangsúlyozása, hogy a humanizmus és az emberélet szentsége mindent felülír. A közelben zajló és a vietnámi háború ténye között párhuzamot vontak a gyerekek, ez segítette őket az érzelmi azonosulásban.
 • A projektmódszer lényegéből fakad, hogy a tantárgyi határok fellazításával megvalósul a részismeretek szintézise, az önálló anyaggyűjtés és ismeretszerzés, a kooperáció, az élményszerűség; és a megvalósítás során a tanulók sikerélményhez jutnak.
 • A tematika sokszínűsége biztosítja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlődését, kiemelve az anyanyelvi kommunikációt (kérdéskultúra, beszédkultúra, szövegalkotás, ), az idegen nyelvű kommunikációt (nyelvi készségek), digitális kompetenciát (online felületek, videószerkesztő programok), személyközi és állampolgári kompetenciákat (helyünk a társadalomban, egyéni meggyőződés vs. törvények, döntések), kulturális ismereteket (művészetek, egyes népek kultúrája), a tanulás tanulását (önálló ismeretszerzés, egymástól tanulás).
 • A témafeldolgozáskor kifejezetten az IKT-támogatott módszertani megvalósításra törekedtünk. Mivel fokozatosan, lépésről lépésre vezettük be a tanulókat a digitális témafeldolgozásba, így nyolcadikra elérték azt a felhasználói szintet, hogy rövid videókat készítsenek adott témáról, amelyek azután egy komplett filmet alkothatnak.

Tantárgyi kapcsolódások:

 Történelem

 Történelemből a tananyag felosztása nem tette lehetővé, hogy a projekt megvalósításának ideje alatt dolgozzuk fel az egész hippikorszakot: az egyetemes történethez tartozó hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése, valamint a két világrend versengése témákat korábban ismerték meg a tanulók, a már megszerzett, elsajátított ismeretekre azonban remekül lehetett építeni később, a Kádár-rendszer kialakulása, megszilárdulása témakör kapcsán.

 • Taglaltuk a második világháború utáni szovjet-amerikai ellentét okait, majd megismerték a tanulók a szuperhatalom és a hidegháború fogalmát.
  • Megértették Európa és a világ kettéosztottságának okait, politikai jellemzőit, gazdasági különbözőségeit (piacgazdaság, tervgazdálkodás) és a két katonai szövetséget.
  • Ismereteket szereztek a kubai rakétaválság s a vietnámi háború okairól, következményeiről.
  • Képzeletben az 1950-60-as évek Amerikájába utaztak, betekinthettek a hétköznapokba is, ezek jellemzői a következők: jóléti állam, fogyasztói társadalom, rock and roll, beatkultúra, hippik stb. A témafeldolgozást kiselőadások segítették. Néhányan korabeli filmhíradókat kerestek és mutattak be a társaiknak. Filmajánló is készült (Vadászat a Vörös Októberre, Forrest Gump, Jó reggelt, Vietnam!, Hair).
 • A Magyarország 1945-től az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséig c. fejezet legfontosabb ismeretanyagainak elsajátítása után került sorra a projekthez kapcsolódó „vasfüggönyön inneni” történelmi háttér megismerése.
  • A Zanza.tv kisfilmjei segíttették őket a tananyag megértésében; nagyszüleik, szüleik személyes emlékei, élményei pedig a korabeli hangulatot idézték fel. „Retro-tárgyakat” hoztak órára (kisdobos- és úttörőnyakkendő, síp, öv, Szokol rádió, bizonyítványok, régi útlevelek).
  • Megvizsgáltuk a „három T” jegyében zajló kulturális élet jellemzőit, szó esett a magyar könnyűzenei életről, a fiatalság kedvelt szórakozási lehetőségeiről, az Ifiparkról.
 1. Idegen nyelv

A tantárgyanként, elkülönülten megszerzett ismeretek szintézisbe rendezésére vontuk be a projektbe az angol és a német nyelvet is, hiszen a tanulók már több éve tanulják ezeket. Az idegennyelv-órákon országismereti információkat is kapnak a gyerekek: a célnyelvi ország kultúrájában tudnak – tudásszintjüknek megfelelő módon elmélyedni.

Emellett a nyelvtanítás egyik fő célja – a nyelvi készségek (beszéd, hallás, olvasás, írás) fejlesztése során – a használható nyelvtudás nyújtása, esetünkben pedig az interjúkészítés remek lehetőség volt a gyerekek számára, hogy kipróbálják magukat ezen a területen. Az volt a feladatuk, hogy életszerű, a témához kapcsolódó kérdéseket írjanak magyarul, ezeket fordítsák le az adott nyelvre, majd készítsék el a hangfelvételt.

Az osztály egyik tanulójának ír származású az édesapja és Írországban is él, így nem okozott nyelvi nehézséget magának az angol nyelvű interjúnak az elkészítése, inkább a kérdések megfogalmazása, a megszerzett információk rendszerezése és az utómunkálatok igényeltek nagyobb odafigyelést.

Iskolánk különlegessége, hogy német anyanyelvű tanárnőt is bevontunk óraadóként a nyelvtanításba. A német nyelvű interjú az ő hozzájárulásával, segítségével történt. Személyesen egyeztettünk vele, és örömmel fogadta a beszélgetés lehetőségét, hiszen ezáltal felidézhette fiatalkori emlékeit. Szokatlan volt számára is az interjú módja (hangfelvétel). A kérdező tanulót úgy tudta segíteni, hogy igyekezett lassabb tempóban, artikuláltan nyilatkozni.

A tanulók számára nemcsak az „idegen nyelv használata éles helyzetben” jelentett kihívást, hanem az is, hogy az elhangzott kérdéseket, információkat pontosan, szabatosan magyarra fordítsák, kisfilmjüket stílusosan feliratozzák.

(Bár törekszünk arra, hogy diákjaink grammatikailag helyesen használják a nyelvet, olykor előfordul egy-két nyelvtani hiba – ezeket az értékeléskor megbeszéljük.)

 1. Magyar irodalom

Nyolcadik osztályos tananyagunk lehetőséget ad a művek egyéni kiválasztásara is. Déry Tibor „Képzelt riport…” kisregényének feldolgozása nem osztályszinten történt, hanem egy tanuló maga vállalta. A kisregény alapján készült musicalt viszont az egész osztály alaposabban megismerte az ének-zene órákon.

 • Megbeszéltük, egy téma hányféle műfaji megközelítésben jelenhet meg (regény, musical, film stb.) Szó esett – vázlatosan – a regény műfajának klasszikus formáiról és a formai újításokról.
 • Ismételtük az adaptáció fogalmát – ezt már 5. osztályban tanultuk Jankovics Marcell népmese-adaptációi kapcsán.
 • Elemeztük a „Képzelt riport…” musical néhány dalszövegét, itt – szintén ismétlésképpen – szó esett a parafrázis fogalmáról (több Déry-motívum s néhány szó szerinti megegyezés megfigyelhető a dalszövegekben is) és a sűrítést, jelképteremtést is megfigyeltük.
 1. Anyanyelv

Projektünk különösen sokféle anyanyelvi kihívás elé állította a gyerekeket:

 • Az összegző-bemutató videók hangalámondással készültek, így fontos feladat volt a képanyaghoz illő, szabatos, lényegre törő, nyelvhelyesség szempontjából kifogástalan szóbeli szövegalkotás. A hanganyag felvételekor a tiszta artikuláció, a megfelelő beszéddallam s a képanyaghoz igazodó beszédtempó volt fontos követelmény. Bár a korábbiakban több ilyen jellegű feladatot kaptak (hangreklám, tudósítás, minihangjáték), nagy figyelmet kívánt a megvalósítás.
 • Interjút is készítettek már ezelőtt is, többféle tantárgyhoz kapcsolódva s a hatodik osztályban készített kisfilmben. Míg ott standard kérdéseket kapott minden megkérdezett, itt fokozottan figyelni kellett a kérdéskultúrára: változatos, inspiráló, kifejtett válaszokat igénylő kérdéseket kellett feltenniük.
 • Merőben új feladat volt a kérdőív összeállítása: célirányos, szummatív kérdéseket kellett fogalmazniuk, majd a válaszokat pontosan elemezniük úgy, hogy elkerüljék a száraz ismertetést.
 1. Ének-zene

 Megismertük a „Képzelt riport…” musical több részletét, felelevenítettük a műfaji jellemzőket. Megtanultunk három dalt a projektzárón való előadásra szánva. Igen nagy eredménynek könyveltük el, hogy bár ebben az életkorban vonakodnak nyilvánosság előtt énekelni, mégis örömmel vállalták, a két duettet is!

A hippikorszak szerves részei a zenei alkotások; az egyes résztémáknál megjelentek az odavonatkozó zeneszámok, előadók (Janis Joplin, Jimi Hendrix, Beatles, Rolling Stones, hazai együttesek).

 1. Vizuális kultúra

A hippimozgalom lényege a külsőségekben is megnyilvánult, így tanulóink alkotó kedve és kreativitása több területen is kibontakozhatott.

 • A viselet tanulmányozását követően maguk is terveztek hippiöltözékeket a megfelelő kiegészítőkkel.
 • A fotózáson és a projektzárón mindenki hippijelmezbe bújt, ehhez is lelkesen és egymást segítve válogattak egyéni ruhadarabokat, kiegészítőket – gyakran a szülők, nagyszülők „kelléktárából”.
 • Megismerték a legfontosabb jelképeket, díszítőelemeket, majd maguk alkottak graffitiket, plakátokat, transzparenseket ezek felhasználásával. A jelképek testükön is megjelentek a fotózáson és a projektzárón…
 1. Hittan

A Jézus Krisztus szupersztár c. film is e korszak alkotása, a kerettörténetben illeszkedik a hippimozgalomhoz. Egyik tanulónk interjújában egy katolikus pap véleményét kérdezte a filmről.

 1. Etika

Számos igen fontos problémát megvitattunk:

 • A közelben zajló háború
 • Megszeghetjük-e a törvényt, ha az ellentétes a meggyőződésünkkel? (katonai behívó elégetése a Hair c. filmben)
 • Szabadság és szabadosság (párkapcsolatok, kommunában élés)
 • Döntések, barátság, áldozatkészség megnyilvánulásai a Hair c. filmben
 • Generációs ellentétek, a lázadás etikai megítélése (meddig előremutató?)
 • Pozitív szándékból>túlkapások (galerik)
 • Természetben élés, a természet tisztelete
 1. Osztályfőnöki

Legújabb projektünk is erősítette a tanulókban az összetartozás-érzést az együtt munkálkodásban, közös éneklésben és az életképek fotózásakor.

Az egyes részfeladatok kidolgozásakor gyarapodtak multikulturális ismereteik, megtanulták tisztelni más népek kultúráját.

Felhívtuk figyelmüket a függőségek veszélyeire (elsősorban okostelefon, számítógép, drogok). A tanórai beszélgetések mellett külső szakembereket is hívtunk: a rendőrség, ill. a RÉV munkatársai mutatták be különböző nézőpontokból a problémát, és válaszoltak a tanulók kérdéseire. Utóbbiak törekedtek az interaktivitásra is: a találó című Drogopoly társasjátékot hozták el diákjainknak.

 1. Biológia

A szenvedély és szenvedélybetegségek általános áttekintése után a tudatmódosító szerek (kábító hatású, serkentő hatású szerek, hallucinogének) bemutatása következett, ezeket sokan a stresszkezelés megoldásaként alkalmazzák, nem gondolva az igen veszélyes következményekre. A tanulók meglepő tájékozottságot mutattak a legális és illegális drogokat illetően.

 1. Földrajz

Készülő filmünk részfeladatai közé tartozott egyfajta kitekintés más országokra: USA, Dánia, Nagy-Britannia és a volt NDK és NSZK.

 1. Technika

Osztályunkban néhány tanuló remek kézügyességgel rendelkezik, így örömmel vállalták a hippibusz-makettek elkészítését, díszítését. Fejtörést okozott nekik az alapanyag kiválasztása és a jellegzetes forma kialakítása. A jelmezekhez tartozó virágkoszorúk, karkötők alkotásában majdnem mindenki részt vett.

 1. Digitális kultúra

A hangfelvételek készítése, a hanganyag vágása, az online felületről a témához illő képek, film- és zenei részletek keresése, a szöveg és a képek összhangjának kialakítása, a videó vágása mind jelentősen hozzájárultak digitális kompetenciáik továbbfejlődéséhez, finomításához.

Külön színfoltot jelentett a Google-űrlap szerkesztése, értékelése és a diagramok elemzése.

 

A feladatok jellege

 • Az eddigiekkel ellentétben -amikor ők maguk választhattak a kínálatból- most differenciált, személyre szóló feladatokat kaptak a tanulók
 • Bár a TikTok-platform videói a mindennapi életük részei, a tananyaghoz kapcsolódó videók készítése némileg mégis újszerű volt számukra.
 • Az interjúkészítés előzményei hatodik osztályra nyúlnak vissza, amikor március 15. alkalmából egy kisfilmet készítettek: ebben „az utca emberét” kérdezték az ünneppel kapcsolatban.
 • Az idegen nyelvű interjúk készítése német és angol nyelven újdonság volt számukra, ezért valódi kihívást állítottak tanulóink elé.
 • Külön színfoltot jelentett a katolikus pap véleményének bemutatása.
 • Egy adott téma összegző prezentálása megszokott volt számukra a tanulmányaik során, de míg az eddigiekben kiselőadások és ppt-k születtek, ezúttal – ahogy ők nevezték – szinte dokumentumfilm jellegű munkákat kellett létrehozniuk.
 • Teljesen új feladatként jelent meg a közvéleménykutatás online kérdőív formájában, valamint a válaszokat összegző diagramok elkészítése.
 • A végleges produktum formája is új volt számukra: a külön-külön, párokban készített kisfilmek által minden tanuló hozzáadta az elkészült filmhez saját tudását, képességei legjavát.

Projektjeink védjegye, elmaradhatatlan része a jelmezes fotózás, mely ezúttal sem maradhatott el: „Volt egyszer egy Woodstock” címmel készült ppt.

 

A konkrét feladatsor:

 „Szelíden és szabadon – hippik a mi szemünkkel” c. projekt feladatai

Fontos! Mivel a részfeladatok egy közös, egységes filmmé lesznek összefűzve, minden feladatot azonos formátumban, néhány perces videóban, hangalámondással kell elkészíteni!

 1. Készíts összeállítást a hippi-korszak történelmi hátteréről, kialakulásáról!

 2. Mutasd be a woodstocki fesztivált!

 3. Készíts hippibusz-makettet! Fesd ki jellemző színekkel, motívumokkal!

 4. A hippi-korszak a művészetekben (pl. a Hair c. film, egyéb filmek, könnyűzenei számok, jellemző szimbólumok, jelszavak graffitiken stb.)

 5. A Jézus Krisztus szupersztár c. filmről egyházi szemmel – interjú (hangfelvételen) egy katolikus atyával

 6. Készíts mémeket a hippi-korszakról!

 7. Készítsetek a korra jellemző graffitit egy hatalmas csomagolópapírra! (közösen)

 8. A „vasfüggönyön” innen: Milyen próbálkozások jellemezték ezt a korszakot hazánkban? (rendőri szigor, cenzúra, könnyűzenei együttesek és megfigyelésük, galerik, külsőségek, egyéni kezdeményezések stb.)

 9. Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. regényének bemutatása; Az ebből készült musical bemutatása

 10. A hippimozgalom utóélete: interjú készítése (hangfelvételen) iskolánk volt tanulójával a koppenhágai hippinegyedről; a hippimozgalom utóélete angolszász nyelvterületen; A hippimozgalom az NDK-ban: Készíts rövid interjút a német anyanyelvű tanárnővel!

 11. Könnyű-e a „könnyű”? – a drogfogyasztásról

 12. Tervezz és készíts hippiöltözéket!

 13. Készíts anonim kérdőívet (Google-kérdőív) osztálytársaid számára, kérdezd őket:  a hippimozgalom számukra pozitív és negatív oldaláról / a lázadásról (ők lázadnak-e valamilyen formában, a mai fiatalság lázad-e valami ellen stb.)     Az eredményeket grafikonokon szemléltesd!

  Figyelem! Ezúttal se feledkezzetek meg a konzultációról! Mindenkinek segítünk anyagokkal, linkekkel!
  Határidő: 2023. április 17.
  Jó munkát! 🙂 Éva nénik

 

A feladatok elkészítésére kb. egy hónap állt rendelkezésükre.

 

Nyilvános projektzáró

Rendkívül nagy érdeklődés övezte a záró rendezvényünket a szülők és a kollégák részéről. Jó néhány tanuló számára meglepetés volt a kész film megtekintése, melyet a kisfilmekből a leghozzáértőbbek állítottak össze.

Az esemény egy, a tanulókkal közösen tervezett forgatókönyv szerint zajlott.

 1. Már a gyülekezéskor a Szelíd motorosok c. film emblematikus zeneszáma fogadta az érdeklődőket, ezzel megadva az alaphangulatot és visszavezetve őket ebbe a korszakba. (Born to be Wild). A filmnek is ez a zene adta a keretet.
 2. Egy tanuló köszöntötte az egybegyűlteket.
 3. Tudván, hogy ez az utolsó ilyen alkalom, külön élmény volt áttekinteni az eddigi projektjeinket egy ppt formájában.
 4. Vendégeink tájékoztatásául kivetítettük filmünk részletes tartalmát, majd levetítettük a filmet.
 5. Mind a közönség, mind a tanulók számára meglepetés volt az életképekből összefűzött ppt („Volt egyszer egy Woodstock…”).
 6. Könnyeket csalt a résztvevők szemébe, ami ez után következett: részleteket énekeltek a gyerekek Presser-Adamis Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. musicaljéből. Két duett hangzott el (Eszter keresése; Vinnélek, vinnélek), valamint mindannyiuk előadásában a Finálé. Egyik kollégánk zongorán, illetve gitáron, egy tanulónk cajonon kísérte a produkciókat.
 7. A nosztalgikus hangulatot a retro-büfé fokozta, melyről a szülők gondoskodtak. A kínálat része volt a retro-szendvicses tál és az üveges Coca-Cola is.

Értékelés

Ezúttal is több szintű értékelés zárta tevékenységeinket.

A tanulók jól ismerik az értékelés szempontjait, menetét, az elmúlt években ebben is rutint szereztek.

 1. Először maguk és társuk munkáját, majd a projekt egészét értékelték. Megkértük őket, hogy emeljék ki a legsikeresebb és a legtöbb nehézséget okozó mozzanatokat.

Meglepődéssel fogadtuk reflexiójukban, hogy többen hiányolták a közönséggel való személyes kapcsolatot (pedig eddig az élő előadás okozta nekik a legtöbb stresszt). Mások viszont a stresszmentes „moziélményt” emelték ki pozitívumként.

 1. Majd – előzetes egyeztetés után – mi is értékeltük a tanulók munkáját. Az értékelés szempontjait csatoltuk.

Reflektáltunk saját tevékenységünkre is, a diákokkal egyetértésben állapíthattuk meg a témaválasztás sikerességét. Visszajelzéseik alapján a jövőben választási lehetőséget biztosítunk nekik a produktum bemutatásának módjáról. Abban mind egyetértettünk, hogy az általános iskolai tanulmányaik méltó befejezése volt ez a projekt.

 1. A szülők több csatornán is kifejezték elismerésüket: szóban és a közösségi oldal szülői csoportjában is kinyilvánították tetszésüket és köszönetüket.

 

Összegzés

 • A tervezés során fontos a tanulók alapos ismerete, hiszen személyre szabott feladatot kapnak. Feltételként fogalmazzuk meg a fokozatosság elvét: mindig az életkoruknak megfelelő feladatokat adjunk, melyek kihívást is jelentsenek – hiszen ez motiválja őket –, de teljesíthetők is legyenek.
 • Kisfilm készítését feladatként bármilyen témához kapcsolódva adhatunk; arra azonban ügyelni kell, hogy megfelelő digitális ismeretekkel rendelkezzenek a tanulók. A hosszú távú pedagógiai tervezés során is tartsuk szem előtt a lépcsőzetesség elvét: igyekezzünk egymásra épülő digitális feladatokkal elérni, hogy kialakuljon a megfelelő rutin.
 • A tanulók legyenek tudatában annak, hogy a saját részfeladataik megfelelő színvonalú teljesítésén múlik a közös produktum minősége.
 • A megvalósítás sikerét negatív irányban befolyásolhatja, ha nem élnek a konzultáció lehetőségével, illetve a kapott tanácsokat nem fogadják meg. Ugyanígy hátráltathatja a közös munkát a közösen egyeztetett határidők be nem tartása és a megbeszélt videóformátum figyelmen kívül hagyása. A projekt nyitásakor és a későbbiekben folyamatosan figyelmeztetjük őket ezekre.
 • Az interjú műfaját számos területen alkalmazhatjuk különböző tantárgyakhoz kapcsolódva: akár irodalom-, akár történelemórán készíthetnek fiktív interjút; osztályfőnöki vagy etikaórán egymást faggathatják a beszélgetőműsorok mintájára; idegennyelv-órákon tetszőleges témákban stb.
 • Mindig önkifejezési lehetőséget biztosít, ha a művészeteket is bevonjuk a témafeldolgozásba: ezzel kibontakozhat tanulóink kreativitása.
 • Minden közösségben találunk nagyobb teherbírású tanulókat is, akik többféle feladatot is vállalnak, ill. olyanokat is, akik bizonyos részképességekben ügyesek. Ez igen komoly megfontolást igényel a pedagógusok részéről, hogy mennyiségi és minőségi differenciálással kínáljanak feladatokat. Így azt is elérjük, hogy személyessé téve magukénak érezzék mind a témát, mind a feladatot, ami sikerélményhez juttatja őket.
 • Az IKT-eszközök használata mindig motiváló számukra. Napjaink elterjedt gyakorlata a kérdőíves kutatás, ennek projektbeli alkalmazását jól hasznosíthatják későbbi tanulmányaik során. A válaszok összesítésével, feldolgozásával megtanulnak rendszerben gondolkodni (rendszerező képességük fejlődik). Az anonimitás biztosítja a válaszadók részéről a bátrabb, őszintébb megnyilatkozásokat.

Hunyadi-Buzás Éva, Hománé Móra Éva

 

Ízelítő a tanulók munkáiból

 

 1. Az elkészült film linkje
 1. Hippibusz-makettek

„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel projektmunka egyik kézzel fogható végeredménye
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel projektmunka egyik kézzel fogható végeredménye
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel projektmunka egyik kézzel fogható végeredménye
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel projektmunka egyik kézzel fogható végeredménye

 

 1. Plakátok és transzparensek
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel projektmunka – elkészült plakátok

 

 1. Mémek

„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – elkészült mémek 1.
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – elkészült mémek 2.

 

 1. Divatrajzok

„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – divatbemutató
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – divatrajz
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – divatrajz
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – divatrajz

 

 1. Érdekesség: a fotózáshoz gyűjtött kiegészítők

„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – a fotózáshoz gyűjtött kiegészítők 1.
„Szelíden és szabadon” – hippik a mi szemünkkel – a fotózáshoz gyűjtött kiegészítők 2.

Ezt olvastad?

1958. január 4-én délután illusztris társaság gyűlt össze a Nyugati pályaudvaron. A helyszínen tartózkodott Kállai Gyula művelődésügyi miniszter, Sebes István
Támogasson minket