Falvak és városok, avagy pártállami településtervezés

Oszd meg másokkal is:

Lapozó

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 1971-ben fogadta el a területfejlesztés irányelveit és az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepciót (OTK). Az esemény ötvenedik évfordulóján a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Vidéktörténeti Témacsoportja a pártállami időszak településpolitikáját áttekintő konferenciát rendezett. Az ott elhangzott előadások adják a Magyar vidék a 20. században sorozat immár kilencedik kötetének (Ellenszélben. A településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben) gerincét. Mielőtt röviden áttekintenénk ennek tartalmát, Horváth Gergely Krisztián szerkesztői előszava nyomán érdemes kitérni arra, milyen településhierarchiát és -szerkezetet kívántak kialakítani az OTK megalkotói.

Ellenszélben. A településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben, szerk. Horváth Gergely Krisztián, 2023, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 524 oldal.

Budapest és az öt kiemelt felsőfokú központ, azaz Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr alatt 18 nagyváros minősült felsőfokú központnak, például Békéscsaba, Kaposvár, Kecskemét, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Nagykanizsa és Salgótarján. Alattuk 103 középváros alkotta a középfokú központok hálózatát. Ezek vonzáskörzete a megyéknél kisebb területekre terjedt ki. Alsófokú központként kb. 1000 települést vettek számba. Ezek voltak az átlagban három települést tömörítő közös tanácsok székhelyei. A hierarchia meghatározta a fejlesztési források elosztását, ami a korábban tapasztalt aránytalanságokat, torzulásokat fokozta. Mivel a rendelet a településállománynak csak a felső egyharmadáról nyilatkozott, a maradék, falusias kétharmad szerepkör nélküli státuszba került. A tanácsok száma 1960 és 1980 között alig felére csökkent.

A kötet első, Alapozás című részében kapott helyet Petróczy Gábor és Saád József mindeddig gépiratban létező, 1987-88-ban keletkezett, a NEB Hivatalának munkatársai által rekonstruált tanulmánya, az Építésügy – tervezés – tervgazdaság 1945-1956. A szerzők az újjáépítés vagy helyreállítás kérdéskör kapcsán vizsgálták a politikai hatalom elvei és az építési gyakorlat között 1945 után kialakuló konfliktusokat, az építészet ideológiai alapú intézményi válságát, az építésügy tervgazdaságba illesztését, az ipari építés és az építőművészet egymás mellett élését. A rendszer világnézeti alapon a szocialista várost és városépítést állította a középpontba, amelynek fontos alapja volt a települések intézményi osztályozása. A Rákosi-rendszer megingása folytán, Nagy Imre kormányprogramjában már látható a városok és falvak szerepének, egymáshoz való viszonyának újragondolása, egészségesebb helyzet kialakításának szándéka. Ebben a bizonytalan, új helyzetben az építészértelmiség is kereste a helyét. Volt, aki meg is találta.

Tatabánya, Szent Borbála (Ságvári Endre) út a Népház utca felé nézve. (Kép forrása: Fortepan / Bojár Sándor)

Az 1984-es felfüggesztéséig érvényben lévő OTK révén a rezsim kiemelt célja volt a vidéki térségek kiüresítése. A folyamat ebből a szempontból sikeresnek tekinthető. Az eljelentéktelenedés a következő négy tanulmány témája. Horváth Gergely Krisztián azt vizsgálja, hogyan jelentek meg a falvak a Kádár-kor településpolitikájában. Kiemeli, hogy bár a tervezők a hatvanas évek második felére már látták a gyakorlati megvalósítás során jelentkező hibákat, mégis megmaradtak a tüneti javaslatok szintjén. Bár javasolták például az ingázás csökkentését, a vidéki ipartelepítést, érdemi megoldással nem álltak elő. Téves elképzeléseik nyomán rossz következtetésekre jutottak. Nem látták például a falvakból való elvándorlás valódi okait, azt, hogy a falusi életformát bedöntő kollektivizálás sokkal nagyobb szerepet játszik a migrációban, mint az urbanizáció vonzereje. Összekeverték az okot és az okozatot. A falvakat hosszabb távon sem kompenzálható veszteségek érték, s különösen az ország városhiányos térségei sínylették meg az OTK gyakorlatát. Ö. Kovács József a kényszerkollektivizálás utáni mezőgazdasági viszonyokról értekezik, elsősorban a kemizálás hatásairól. Az üzemek legfőbb érdeke a termelés mennyiségi növelése volt, a túlzott vegyszerhasználat pedig hihetetlen mértékű környezetszennyezéssel járt. A tervutasítások során az általános normatívák és elvárások alig vették figyelembe az eltérő tájak különböző adottságait. Ennek hatására egyes helyeken nőtt a talajerózió, a hegyvidékeken romlott a bor minősége. A határsávban élők sajátos, nehéz helyzetére Jobst Ágnes mutat rá négy aspektusból. A lakosság és a határőrök közötti viszony a kényszerű együttélés és a kiképzésen kapott instrukciók folytán sokszor feszült volt, ezen a pártvezetés is igyekezett javítani. Az álláspontok közelítése érdekében a helyi határőrparancsnokok rendszeres résztvevői lettek a falusi tanácsüléseknek. A lakosság mindennapi munkavégzését a korlátozó intézkedések megnehezítették, miközben áruhiány alakult ki, és az ellátási gondok állandósultak. Az ún. határőr falvakban a hatóságok elvárták a helyiek együttműködését. Az önkéntes rendőri hálózat megszervezése mellett a határőrséget bevonták az iskolák honvédelmi nevelő programjába, a kölcsönös jó viszony kialakítása érdekében. A nyugati határsávban 1949 és 1970 között mintegy 20.000 fővel csökkent az össznépesség, ami a falvakat sújtotta a növekvő városokkal szemben. Mikle György tanulmányában a Komárom megyei puszták OTK előtti és utáni életéről olvashatunk. A foglalkoztatás megmaradt a nagyüzemek kezében, tőlük függött a lakhatás és az infrastrukturális beruházások helyzete. Az ellátásban ugyanakkor kevés szerep jutott a helyi tanácsoknak, illetve a megyei tanácsnak. A puszták helyzetét sokkal inkább befolyásolták a központi irányelvek, mint a helyi elképzelések. A 70-es évekre jellemző a gyors elnéptelenedés, a lakásállomány felszámolása, amelyhez a koncepció jelentősen hozzájárult.

A harmadik nagy fejezet egyetlen város, Esztergom 2016-2018 közötti kutatásának eredményeként született tanulmányokat vonultat fel. Szabó Csaba a katolikus egyház és a pártállam kapcsolatában kiemeli a szocialista város kialakítását, a Tatabánya javára történő megyerendezést és annak hatásait a népességszám alakulására, a városrendezési tervek legfőbb vonásait, az ipartelepítési politikát. A kövek és lelkek címet viselő utolsó szakaszban a szerző az Esztergomi Főegyházmegye üldözött papjai, összesen 16 személy sorsát tárja elénk. Wencz Balázs tanulmánya az állampártok, az MDP és az MSZMP káderpolitikáját elemzi a város vonatkozásában, két részre bontva: 1948-1956 között, illetve a Kádár-korszakban. Legfontosabb megállapítása, hogy míg a Rákosi-korban az alacsony iskolai végzettségű, ám munkásmozgalmi múlttal rendelkező személyek megfelelő elosztása és képzése volt a legnagyobb feladat, 1956 után már magasabban képzettek kerültek fontos pozícióba. A mellékletben a városi párttitkárokat veszi sorra. Horváth Attila tanulmánya a Vb-elnökök káderéletútja kapcsán tekinti át a városi tanács szakapparátusának személyzeti politikáját. Esztergom új városközpontja a témája Tamáska Máté elemzésének, amelyben a centrum 1945-1990 közötti történetét ismerhetjük meg, némi visszatekintéssel 1943-ra, sorra véve a tervpályázatokat, részletesen feltárva egyes területek alakulását, a városképi és szerkezeti változásokat.

Esztergom, szénrakodó a Dunán, a Dorogi Szénbányák szállító és elosztó részlege, 1960. (Kép forrása: Fortepan / N. Kósa Judit)

Az OTK-nak számos vesztese volt. De vajon voltak nyertesei is? A kötet utolsó részének szerzői is ezt a kérdést teszik fel. Czetz Balázs a Fejér megyei Bodajkot állítja elénk példaként. Bevezetőjében a megye iparosodásának főbb eseményeit, a legfontosabb változásokat mutatja be, majd a tervezőasztalon megálmodott bányászváros kialakítása felé tett lépéseket veszi sorra. A kezdeti lendületet az 1953-as új gazdaságpolitika törte meg, a régió vezető szerepét pedig a szomszédos Mór vette át. Igaz, hogy a helyi tanács jelezte, szeretnék elnyerni a városi rangot, ennek feltételei nem voltak adottak. A kérdés fél évszázadra lekerült a napirendről. Milyen volt Veszprém megye iparszerkezete az 1960-70-es évek fordulóján? Ebbe nyújt betekintést Szűts István Gergely tanulmánya. Ekkor a nehézipari vállalatok voltak túlsúlyban, és a KSH prognózisa az arány megmaradását jósolta a következő évtizedre is. 1970 és 1975 között kétszer annyi beruházás valósult meg, mint az előző tervidőszakban. Fejlesztették az építőipart is. Aztán a lendület megtorpant. Az új gazdasági mechanizmus be nem fejezett változásai csak részeredményeket hoztak. Sóskút 1970-1990 közötti infrastrukturális fejlődése a témája Keresztes Csaba tanulmányának. A Pest megyei falu népességszáma alig változott az államszocialista korszakban, majd az utolsó évtizedben jelentősen csökkent, a végbement társadalmi-gazdasági változások miatt. A pontos okok nem felderíthetők. Az állandó panaszok ellenére a hivatalos szervek és a sajtó jónak találták a község helyzetét. Az érezhető fejlődés a lakosság elöregedése és jelentős csökkenése okán aligha nevezhető sikertörténetnek. Szolnok városszerkezeti változásairól, különösen a lakótelepi építkezésekről Bagdi Róbert számol be. A Tisza-parti település szocialista átépítése, új arculatának kialakítása a 60-as években kezdődött el, és az évtized végén volt legintenzívebb szakaszában. A 70-es évek közepén indult az emblematikus Széchenyi-lakótelep építése. Zalaegerszegen mint megyeszékhelyen az 1970-es években látványos növekedés vette kezdetét nagy ipari, intézményi és lakóterület-építésekkel. A népességnövekedést az évtized végére már vissza kellett fogni, a környező falvak lakosságát helyben maradásra ösztönözni a városba költözés helyett. Ez teljesen szembement az OTK írott és íratlan céljaival. Pécs településszerkezeti változásai szintén összefüggésben voltak a népesség növekedésével – mutat rá Bánkuti Gábor. A megye falvaiból jelentős agrárnépesség áramlott be, és a városfejlesztési elképzelések még az 1980-as években is a töretlen növekedéssel számoltak. Bontásokkal és nagyarányú építkezésekkel új városrészek jöttek létre, amelyek azonban a szakaszos és fragmentált beépítés miatt is nélkülözték a közösségi tereket.

Zalaegerszeg, Kossuth Lajos tér, háttérben a Pontház,1966 (Kép forrásra: Fortepan / Magyar Rendőr)

A kötet további részében a szerzők adatolt névsora és egy bőséges helynévmutató kapott helyet, így aki egy konkrét településre vagy környékére kíváncsi, könnyen megtalálhatja. Ha a példák között nem talál rá, érdemes a tanulmányok végén felsorakoztatott szakirodalmat is végiglapozni.

Váczi Márk

Ezt olvastad?

A „felszabadulás” évfordulói újra és újra alkalmat adtak a szocialista társadalomról, kultúráról, a magyar történelemről alkotott kép reprezentálására. Nem volt
Támogasson minket